41 resultaten gevonden
Nieuwsbericht
T2015 rapporten beschikbaar!
24 augustus 2018
Het Schelde-estuarium is een van de grootste estuaria van Europa. Met een lengte van 160 km en een volledige gradiënt van zoet naar brak en zout is het een natuurgebied dat internationale erkenning en bescherming geniet. Het vormt daarnaast ook de toegang tot verschillende belangrijke havens en een bron van diverse andere economische activiteiten zoals visserij, zandwinning of toerisme. Om de ontwikkelingen in het estuarium op de voet te volgen en na te gaan of de gestelde doelen worden bereikt, wordt de toestand van het estuarium om de zes jaar in beeld gebracht. Benieuwd naar de resultaten? De rapporten zijn nu beschikbaar!
Nieuwsbericht
Nieuwe projectgroep voor wenkend toekomstperspectief natuur
15 maart 2017
Het Schelde-estuarium is een van de meest natuurlijke estuaria in West-Europa en een erkend Natura 2000-gebied. Het estuarium staat echter onder druk door menselijke ingrepen. Een eenduidig oordeel formuleren over de huidige toestand en ontwikkeling is lastig. De VNSC wil samen met stakeholders een systeemanalyse uitvoeren om een betere en breed geaccepteerde kennisbasis te creëren voor een langetermijnperspectief op het versterken van de veerkracht van de natuur.
Nieuwsbericht
Leerstoel Building with Nature: de natuur als bondgenoot
25 januari 2017
Delta’s zijn bijzonder gevoelige gebieden: de natuurlijke troeven staan er onder druk en ze vallen gemakkelijk ten prooi aan overstromingen. Uitdagingen die we moeten tackelen, niet het minst omdat 40 procent van de wereldbevolking in deltagebieden leeft. Joost Stronkhorst, lector van de onderzoeksgroep Building with Nature aan de HZ University of Applied Sciences: “We zoeken naar oplossingen waarin de natuur onze bondgenoot wordt.”