Over de VNSC

In de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) werken Vlaanderen en Nederland samen aan een duurzaam en vitaal Schelde-estuarium. Als indrukwekkende economische draaischijf en waardevol natuurgebied tegelijk is het estuarium van onmisbaar belang voor de omgeving.

Uitdagingen van het Schelde-estuarium

Het gebied heeft veel troeven, maar er zijn ook heel wat uitdagingen om aan te pakken:

  • het gebied moet op lange termijn beveiligd zijn tegen overstromingen;
  • de Scheldehavens moeten vlot toegankelijk blijven, zodat ze de concurrentie aankunnen;
  • de veerkracht van de unieke natuur in het estuarium moet verder versterkt worden.

In 2005 sloten Vlaanderen en Nederland het Verdrag inzake samenwerking ten aanzien van het beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Toen dat verdrag in 2008 in werking trad, betekende dat de start van de VNSC. Het verdrag wordt om de vijf jaar geëvalueerd. Met de Agenda voor de Toekomst ontwikkelt de VNSC instrumenten om het beheer en het beleid van de Schelde verder te verbeteren.

Opdracht van de VNSC

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie wil de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland bevorderen voor het beleid en het beheer van het Schelde-estuarium.

HET DOEL

De VNSC werkt aan een vitaal en duurzaam estuarium. Wat betekent dat concreet?

  • Nederland en Vlaanderen maximaal beveiligen tegen overstromingen, zowel vanuit de zee als vanuit gebieden die stroomopwaarts liggen.
  • De vier Scheldehavens optimaal toegankelijk maken. Het gaat om Antwerpen, Gent, Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) en Zeebrugge.
  • Een gezond, dynamisch en natuurlijk ecosysteem ontwikkelen in het Schelde-estuarium.
  • Samenwerken met alle belanghebbenden.

Om al die doelen te realiseren, ontwikkelt de VNSC plannen, programma’s en projecten. Ze organiseert ook gemeenschappelijk onderzoek en een gezamenlijke monitoring.

WERKINGSGEBIED

De VNSC beheert niet het hele stroomgebied van de Schelde. Ze concentreert haar activiteiten op het Schelde-estuarium.

  • Het estuarium is het gedeelte van de stroom waar zoet rivierwater en zout zeewater samenvloeien en waar je een getijdenverschil kan zien. Het bestaat uit de Zeeschelde (van Gent via Antwerpen naar de Nederlandse grens) en de Westerschelde (van de Nederlandse grens tot aan de monding in de Noordzee).
  • De VNSC houdt zich verder bezig met de belangrijkste vaarwegen in de directe omgeving van het Schelde-estuarium: het Kanaal Gent-Terneuzen en het Schelde-Rijnkanaal. Het Kanaal Gent-Terneuzen verbindt Gent via sluizen met de Westerschelde en zo direct met de Noordzee. Het Schelde-Rijnkanaal, dat begint in Antwerpen, maakt deel uit van de Schelde-Rijnverbinding en staat via twee sluizen in verbinding met de Schelde.
Kaart die het werkingsgebied van de VNSC toont.