23 april 2019

Evaluatierapport VNSC benoemt aanbevelingen voor periode 2019-2023

Om de vijf jaar gaat de VNSC na of de doelstellingen van het Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium zijn verwezenlijkt. Onlangs is dit voor de tweede keer gebeurd. Het rapport ‘Evaluatie Verdrag Beleid en Beheer 2014-2018’ is afgerond en aangeboden aan de Vlaamse en Nederlandse parlementen. In dit rapport blikken we terug en kijken we vooruit op zowel de inhoud (Agenda voor de Toekomst) als de werking van de VNSC.

Agenda voor de Toekomst

In 2018 is het eerste onderzoeksprogramma van de Agenda voor de Toekomst afgerond. In samenhang met de resultaten van de zesjaarlijkse analyse van de toestand van het Schelde-estuarium, de zogenoemde T2015, leverde dat vijf integrerende conclusies op (zie hoofdstuk 7 in het evaluatierapport).

De vijf hoofdconclusies zijn samen te vatten in drie speerpunten, die richtinggevend zijn voor het volgende onderzoeksprogramma voor de periode 2019-2023:

  1. Sedimentbehoud over het gehele estuarium
  2. Klimaatverandering dwingt tot urgentie
  3. Inzicht in het behalen van natuurdoelen

Deze onderwerpen vormen de basis van het tweede onderzoeksprogramma van de Agenda voor de Toekomst en zullen richtinggevend zijn bij de volgende evaluatie van de Vlaams-Nederlandse samenwerking in het Schelde-estuarium.

Voor de zesjaarlijkse analyse van de toestand van het Schelde-estuarium (T2021) gaan we ook onderzoeken of en hoe we de evaluatiemethodiek kunnen verbeteren, zodat we relaties tussen ingrepen en effecten beter kunnen begrijpen.

Gezamenlijke roadmap

Tijdens de tweede evaluatie kwam de wederzijdse wens van de Schelderaad en de VNSC naar voren om intensiever met elkaar samen te werken en te communiceren. Dat leidde tot de aanbeveling om in een roadmap de gezamenlijke afspraken over inhoud, planning, participatie, communicatie en evaluatie in het kader van het vervolg van de Agenda voor de Toekomst vast te leggen.

De roadmap is momenteel volop in ontwikkeling. In meerdere sessies hebben Schelderaad en VNSC invulling gegeven aan de verschillende onderdelen van de roadmap. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat er vier keer per jaar kennisdelingssessies georganiseerd worden. Door deel te nemen aan deze sessies kunnen leden van de Schelderaad en andere betrokkenen in een vroegtijdig stadium kennis nemen van en meedenken over de onderzoeksopzet en -resultaten. Ook de langetermijnperspectieven zijn een belangrijk onderdeel van de roadmap. Voor de thema’s natuur en toegankelijkheid wordt vanuit een participatietraject met een brede groep stakeholders een toekomstperspectief opgesteld.

Tussentijdse evaluatie

Daarnaast krijgt (tussentijdse) evaluatie een prominente plek in de roadmap. Er is afgesproken dat de Schelderaad en VNSC één keer per jaar de roadmap evalueren op zowel inhoud als proces. Dit evaluatiemoment is een belangrijke stap bij het opstellen van het jaarlijkse werkplan voor Onderzoek en Monitoring en kan verbeterpunten voor de werkwijze voor participatie en communicatie opleveren. De komende weken wordt de roadmap verder geconcretiseerd, waarna het geagendeerd wordt voor de voorjaarsvergadering van de VNSC op 5 juni aanstaande.

Evaluatierapport downloaden

Wil je meer weten over wat we als VNSC de afgelopen vijf jaar hebben ontdekt en geleerd en wat de aanbevelingen voor komende jaren zijn? Meer informatie vind je in het rapport ‘Evaluatie Verdrag Beleid en Beheer 2014-2018’.