Andere commissies

Naast de VNSC werken er nog twee andere internationale commissies in het Scheldegebied: de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) en de Internationale Scheldecommissie.

Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart

De Permanente Commissie (PC) van Toezicht op de Scheldevaart bestaat sinds 1839. Het is het hoogste beleidsorgaan waar Nederland en Vlaanderen samenwerken binnen de organisatie van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB) in het Scheldegebied. De PC is verantwoordelijk voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer in het Scheldegebied. Een belangrijke opdracht van de PC is om de nautische keten in het Scheldegebied te verwezenlijken. De commissie zorgt onder meer voor scheepvaartbegeleiding, loodsen, vaarwegmarkering en radarinstallaties.

Internationale Scheldecommissie

De Internationale Scheldecommissie kwam er in 1994. Ze houdt zich bezig met de verbetering van de waterkwaliteit en de bescherming van het achterland tegen hoogwater, meer concreet met de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water en de Europese Hoogwaterrichtlijn in het totale stroomgebied van de Schelde (inclusief de zijrivieren van de Schelde, de Somme en de IJzer, en de Noordzeekustlijn tussen Ault in Frankrijk en Zierikzee in Nederland). In deze commissie zetelen behalve Nederland en Vlaanderen ook de Belgische federale overheid, Brussel, WalloniĆ« en Frankrijk. De ISC is verantwoordelijk voor het Schelde Waarschuwings- en Alarmsysteem. Daarmee is de commissie rechtstreeks verantwoordelijk voor de waterreserves en de waterkwaliteit van bijna 15 miljoen mensen. De ISC zorgt daarnaas voor brede afstemming van de aanpak van de gezamenlijke uitdagingen voor het hele Scheldestroomgebied, zoals de ecologische kwaliteit van eht oppervlaktewater, specifieke verontreinigende stoffen (zoals PFAS), kwetsbaarheid grondwater, overstromingen en klimaatverandering.