Natura 2000 beheerplannen

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, waarin bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving worden beschermd om de biodiversiteit te behouden. Ook in het Schelde-estuarium liggen Natura 2000-gebieden.

In deze kaartapplicatie vind je alle (beschermde) natuurgebieden. Twee gebieden bevinden zich in het Schelde-estuarium: de Vlakte van de Raan en Westerschelde & Saeftinghe.

natura-2000
Beeld: kaartapplicatie van natura2000.nl 

Vlakte van de Raan

Om de waardevolle natuur in het gebied te beschermen, stelden Rijkswaterstaat en het Nederlandse ministerie van Economische Zaken een beheerplan op. Daarin staat welke natuur moet worden behouden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Het plan bevat concrete beschermingsmaatregelen voor:

 • zeezoogdieren, zoals de bruinvis, de grijze en de gewone zeehond;
 • trekvissen, zoals de fint, de rivierprik en de zeeprik;
 • de bijzondere leefomgeving.

  Meer informatie over het beheerplan vind je op de website van het Noordzeeloket.

  Westerschelde & Saeftinghe

  De gebieden Westerschelde & Saeftinghe vormen samen met zes andere waterrijke gebieden de Deltawateren waarvoor Rijkswaterstaat één beheerplan gemaakt: het Beheerplan Deltawateren. Vanwege hun unieke natuurwaarden zijn die gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Westerschelde & Saeftinghe zijn bijvoorbeeld bekend voor hun grootschalige getijdennatuur met geulen, slikken, platen en schorren. Kustvogels vinden er een ideale broed- en overwinteringsplek en heel wat trekvissen groeien er op. Ook zeehonden vinden rustgebieden in de Westerschelde. 

  Meer informatie vind je op de website van Natura 2000.