Monitoring, Evaluatie en Rapportage

Het onderzoeksprogramma in het kader van de Agenda voor de Toekomst bestaat uit vier luiken, en een daarvan gaat over het thema Monitoring, Evaluatie en Rapportage. Op deze pagina lees je meer over de uitdagingen en activiteiten voor het luik Monitoring, Evaluatie en Rapportage.

T-rapportages

De VNSC evalueert iedere zes jaar de toestand van het Schelde-estuarium: hoe staat het ervoor met de functies veiligheid, toegankelijkheid voor de scheepvaart en natuurlijkheid? In 2018 is de evaluatie over de periode 2010-2015 afgerond. Dit heeft geresulteerd in de ‘T2015-rapportage’. Sinds begin 2019 wordt toegewerkt naar de komende evaluatie over de periode 2016-2021; de T2021.

Verbeterpunten evaluatiemethodiek

Net als voor de T2015 wordt voor de T2021 de Evaluatie Methodiek Schelde Estuarium (EMSE) gehanteerd. In 2018 is deze methodiek geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een aantal verbeterpunten die als volgt zijn geclusterd:

  1. Verbeteren evaluatiemethodiek:
    • Vergroten van de samenhang tussen de verschillende piramides voor ‘Natuurlijkheid’;
    • (Verdere) implementatie van de onderdelen sedimentbalans, stremmingen en stormvloeden in de evaluatiemethodiek;
    • Verbeteren methodiek waterkwaliteit en morfologie.
  2. Op orde brengen van data en verwerkingsscripts t.b.v. de evaluatie.

Onderzoeksactiviteiten

Het doel van dit luik is om een verbeterde en gedragen evaluatiemethode te realiseren waarmee via de T2021 inzicht kan worden gegeven in toestand en trend van het estuarium. Om dit te realiseren zal in de periode 2020-2023 een groot aantal activiteiten worden uitgevoerd. Deze zijn opgenomen in bijlage 5 van het werkplan (pagina 57-60). In tabel 7.2 van het werkplan (pagina 40-42) vind je een opsomming van de activiteiten die nu al lopen of in voorbereiding zijn.

Werkplan 2020-2023

Wil je meer weten over het onderzoeksprogramma van de VNSC voor de periode 2020-2023? Bekijk hier het volledige werkplan.

ScheldeMonitor

Voor het centraal beheren en het ter beschikking stellen van monitoringsdata, afkomstig van verschillende kennisinstellingen, wordt gebruikgemaakt van de ScheldeMonitor. Dat is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatieportaal rond onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Het portaal wordt ontwikkeld en onderhouden door het Vlaams Instituut voor de Zee, in opdracht van de VNSC. De ScheldeMonitor beheert verzamelde monitoringsdata en opgeleverde rapportages. Daarnaast ontwikkelt de ScheldeMonitor tools en applicaties waarmee data kan worden bevraagd, geanalyseerd en gevisualiseerd.