Langetermijnperspectief Toegankelijkheid

De toegankelijkheid van de Vlaamse en Nederlandse havens in de Schelderegio en de impact ervan op natuur, veiligheid en economie is en blijft een prangende vraag die velen aangaat. Daarom wordt samen met een grote groep stakeholders intensief gewerkt aan een projecten binnen een Langetermijnperspectief Toegankelijkheid (LTP-T). Dit gebeurt in het kader van de Agenda voor de Toekomst. LTP-T is de doorstart van de Capaciteitsstudie Schelde.

Deelnemers

LTP-T startte eind 2018 met zo’n 40 stakeholders aan de eerste workshop. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van zowel Vlaamse als Nederlandse overheidsorganisaties, Scheldehavens, vakorganisaties, natuurorganisaties, rederijen en nautisch dienstverleners.

Systeemanalyse

Het doel van LTP-T is om te komen tot een gedragen beeld van de toestand van de toegankelijkheid van de Schelde. Dat wordt gedaan door middel van een systeemanalyse gebaseerd op joint-fact-finding. Dat wil zeggen dat bestaande kennis over de toegankelijkheid van de Schelde wordt verzameld, bediscussieerd, eventueel aangevuld en opnieuw besproken. Deze kennis is verzameld in samenwerking met kennisinstituten en experts. De uitkomsten van LTP-T zijn vastgelegd in een rapport dat inzicht geeft in de noodzaak en behoeften naar vervolgonderzoek. Uiteindelijk resulteert dit op zijn beurt weer in eventuele maatregelen die de toegankelijkheid van de Schelde op de (middel)lange termijn (2030-2050) waarborgen. Soms kunnen projecten direct opgestart worden, soms is meer onderzoek nodig.

In juni 2020 stelde de VNSC de Systeemanalyse Langetermijnperspectief Toegankelijkheid (pdf) vast.

Projecten

Naar aanleiding van de systeemanalyse is een aantal projecten opgestart:

  • Het vereenvoudigen van internationale trajecten voor zogenaamde estuaire schepen. Dit heeft geresulteerd in de ondertekening van een Beneluxbeschikking die juridische zekerheid geeft aan deze schepen.
  • Onderzoek naar schaalvergroting in de containtervaart en de impact ervan op het verkeerssysteem. Deze studie wordt opgestart in 2024.
  • Onderzoek naar de houdbaarheid en bevaarbaarheid van nevengeulen in de Westerschelde. Hiervoor lopen zowel morfologische onderzoeken als nautisch-technische risico- onderzoeken.
  • Externe veiligheid Westerschelde. Onderzoek wordt opgestart rond de mogelijke impact van een scheepsongeval op de omgeving.
  • Nautische toegankelijkheid van het kanaal Gent-Terneuzen. Er worden onderzoeken opgestart om te beoordelen of het mogelijk is om met grotere schepen op het kanaal te varen.