Klimaat

Het onderzoeksprogramma in het kader van de Agenda voor de Toekomst bestaat uit vier luiken, en een daarvan gaat over het thema klimaat. Op deze pagina lees je meer over de uitdagingen en activiteiten voor het luik Klimaat.

Uitdaging

Klimaatverandering zorgt voor een stijgende zeespiegel, we krijgen vaker te maken met droogte en een (mogelijk) hogere frequentie van stormen met als gevolgen onder andere wateroverlast en zoetwatertekort. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid in en rondom het Schelde-estuarium. De termijn waarop dit gaat spelen is onduidelijk; de exacte veranderingen zijn ook onduidelijk. Om op tijd gesteld te staan voor grote aanpassingen en om ‘no regret’ maatregelen te kunnen nemen, is meer kennis nodig over de te verwachte veranderingen in het systeem. Dit dwingt tot urgentie voor onderzoek.

Kennisvragen

De belangrijkste kennisvragen rondom klimaatverandering zijn: 

  1. Wat zijn de handelingsperspectieven voor de sedimenthuishouding in het Schelde-estuarium en de Voordelta?
  2. Wat zijn de perspectieven voor zoetwatervoorziening?
  3. Wat zijn knikpunten voor gebruiksfuncties in het Schelde-estuarium vanwege de zeespiegelstijging (m.a.w. wanneer komt het huidig gebruik in het geding en moet er worden overgeschakeld naar een andere vorm van gebruik)?
  4. Welke maatregelen kunnen er genomen worden om onder een versnelde zeespiegelstijging gebruiksfuncties (veiligheid, toegankelijkheid, natuurlijkheid) in stand te houden?

Onderzoeksactiviteiten

Om deze vragen te beantwoorden zal in de periode 2020-2023 een groot aantal onderzoeken en analyses worden uitgevoerd. Deze zijn opgenomen in bijlage 4 van het werkplan (pagina 52-56). In tabel 6.1 van het werkplan (pagina 35 en 36) vind je een opsomming van de onderzoeken die nu al lopen of in voorbereiding zijn. Het gaat dan om:

  • modelonderzoek naar de effecten van zeespiegelstijging op het estuarium;
  • een sedimentpilot nabij de monding van de Westerschelde om beter inzicht te krijgen in de bepalende factoren voor het transport van sediment op korte en langere termijn.

Werkplan 2020-2023

Wil je meer weten over het onderzoeksprogramma van de VNSC voor de periode 2020-2023? Bekijk hier het volledige werkplan.