Klimaat

Klimaat is een van de onderzoeksthema's van de Agenda voor de Toekomst. Op deze pagina lees je meer over de uitdagingen, vragen en onderzoeksactiviteiten.

Uitdaging

Klimaatverandering zorgt voor een stijgende zeespiegel. Ook krijgen we vaker te maken met droogte en een (mogelijk) hogere frequentie van stormen. Wateroverlast en zoetwatertekort zijn daar enkele gevolgen van. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid in en rondom het Schelde-estuarium. De termijn waarop dit gaat spelen is onduidelijk, de exacte veranderingen zijn ook onduidelijk. Om op tijd klaar te staan voor grote aanpassingen en om ‘no regret’ maatregelen te kunnen nemen, is meer kennis nodig over hoe het binnendijkse estuarium reageert op de veranderingen en eventuele maatregelen.

Vragen

Belangrijke vragen rondom klimaatverandering voor het Schelde-estuarium zijn: 

  1. Wat zijn de handelingsperspectieven voor de sedimenthuishouding in het Schelde-estuarium en de Voordelta?
  2. Wat zijn de perspectieven voor zoetwatervoorziening?
  3. Wat zijn knikpunten voor gebruiksfuncties in het Schelde-estuarium vanwege de zeespiegelstijging (m.a.w. wanneer komt het huidig gebruik in het geding en moet er worden overgeschakeld naar een andere vorm van gebruik)?
  4. Welke maatregelen kunnen er genomen worden om onder een versnelde zeespiegelstijging gebruiksfuncties (veiligheid, toegankelijkheid, natuurlijkheid) in stand te houden?

Onderzoeksactiviteiten

Om deze vragen te beantwoorden worden onderzoeken uitgevoerd. Deze staan in bijlage 4 van het werkplan (pagina 52-56). Het gaat om:

  • Literatuur- en modelonderzoek naar de effecten van zeespiegelstijging op het estuarium.
  • Onderzoek rondom een suppletie in de monding van de Westerschelde, om beter inzicht te krijgen in de bepalende factoren voor het transport van sediment op korte en langere termijn.
  • Onderzoek naar de oorzaken en effecten van droogte, mede in relatie tot het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen.

Werkplan 2020-2023

Wil je meer weten over het onderzoeksprogramma van de VNSC voor de periode 2020-2023? Bekijk dan het volledige werkplan.