Schelderaad en samenwerking

De Schelderaad

In 2014 werd de Schelderaad in het leven geroepen met een instellingsbesluit dat ondertekend werd door Nederlands minister Schultz van Hagen en Vlaams minister Crevits. Dat is het officiële adviesorgaan van de VNSC en draagt actief bij aan het toekomstig beleid van de VNSC. Dat is belangrijk want er is een sterk draagvlak nodig bij de verdere ontwikkeling van het Schelde-estuarium.

Wat doet de Schelderaad?

De Schelderaad participeert proactief in de beleidsvoorbereiding van de VNSC. De raad komt minstens driemaal per jaar samen, voorafgaand aan de vergaderingen van het ambtelijk college van de VNSC, en buigt zich over de thema’s die op de Agenda voor de Toekomst van de VNSC staan. Op die manier kan er al een brede consensus tussen stakeholders en beleidsmakers groeien nog voor de beslissingen worden genomen. De VNSC houdt rekening met de inbreng van de Schelderaad. De Schelderaad beschikt ook over de mogelijkheid om eventueel formele adviezen uit te brengen aan de VNSC. Eventuele afwijkingen tussen VNSC beleid en adviezen van de Schelderaad worden gemotiveerd. 

Leden van de Schelderaad aan lange, halfronde tafels.

De basis van de bijeenkomsten van de VNSC en de Schelderaad is interactieve beleidsvoering en ‘joint fact finding’: de VNSC en de Schelderaad willen al een consensus bereiken nog vóór het tot besluitvorming komt. De VNSC informeert de stakeholders en andersom voorzien de stakeholders de VNSC van input. Joint fact finding is met name ook aan de orde bij de uitwerking van de lange termijn perspectieven Natuur en Toegankelijkheid, waar in eerste instantie gewerkt wordt aan een systeemanalyse. Een gezamenlijk gedragen analyse over de uitgangssituatie ter zake is van essentiëel belang voor vervolgdiscussies over beleid en maatregelen.

Verbroederen tijdens de Schelderaad: twee raadsleden lachen samen om een grap.

Samenstelling

In de Schelderaad zetelen regionale en lokale overheden, havens, werkgevers en landbouw- en milieuorganisaties. Het voorzitterschap en het secretariaat van de Schelderaad zijn in handen van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, wat de onafhankelijkheid van het platform waarborgt. De VNSC-secretarissen nemen deel aan de vergaderingen.

  • Regionale overheden: de Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen.
  • Lokale overheden: een vertegenwoordiger van de Scheldegemeenten Nederland en een van de vertegenwoordiger Scheldegemeenten Vlaanderen.
  • Havens: Alfaport-Voka Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen en North Sea Port.
  • Werkgevers: Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, OKA-VeGHO en de Vlaamse Havenvereniging.
  • Landbouworganisaties: Het algemeen Boerensyndicaat Oost-Vlaanderen, de Boerenbond en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO).
  • Milieuorganisaties: Natuurpunt Vlaanderen, Vogelbescherming Nederland en de Zeeuwse Milieufederatie.

Roadmap 2019 – 2023

VNSC en Schelderaad hebben gezamenlijk een roadmap ontwikkeld voor de volgende fase van de Agenda voor de Toekomst. De roadmap identificeert de relevante en essentiële beleids- en beheervragen voor de komende vier jaar en koppelt daaraan onderzoeks- en monitoringsprogramma’s. Daarnaast voorziet de roadmap in transparante afspraken over de afstemmings- en communicatiemomenten. Elk jaar wordt een nieuwe planning opgemaakt, wat meteen ook de kans biedt om de voortgang van de afgelopen periode te evalueren en eerder gemaakte afspraken omtrent afstemming en communicatie bij te sturen. Op die manier kunnen de verwachtingen van de stakeholders en de activiteiten van de VNSC zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.