Langetermijnperspectief Natuur

De natuur in het Schelde-estuarium is zeldzaam. Vlaanderen en Nederland zetten daarom samen in op de bescherming en ontwikkeling ervan. In het kader van de Agenda voor de Toekomst hebben ze afgesproken om werk te maken van een gedragen visie op natuurontwikkeling. Een breed maatschappelijk draagvlak is immers onontbeerlijk om de veerkracht van de natuur op lange termijn te garanderen. Daarom bereidt de VNSC samen met de stakeholders in het Schelde-estuarium een Langetermijnperspectief Natuur (LTP-N) voor.

Deelnemers

De deelnemersgroep van LTP-N bestaat uit vertegenwoordigers vanuit landbouw, natuur, recreatie, burgerinitiatieven, havenbedrijven, kennisinstituten, overheden en de VNSC.

Systeemanalyse

Stakeholders en VNSC hebben samen een systeemanalyse van de toestand van de natuur gemaakt: hoe werkt het estuarium, hoe ontwikkelen de planten en dieren zich en kunnen we die ontwikkelingen verklaren? De inhoud kreeg gestalte vanuit vier thema‚Äôs: Waterkwaliteit, Waterbeweging en Morfologie, Leefgebieden en Flora & Fauna. Die gezamenlijke kennis is benut bij het vaststellen of de natuur robuust en veerkrachtig is. Dit is gebeurd door middel van gezamenlijk feitenonderzoek, ook wel ‘joint fact finding’ genoemd. De systeemanalyse is in april 2019 afgerond en is hieronder te downloaden.

Bekijk de systeemanalyse

Advies aan de VNSC

De systeemanalyse heeft geresulteerd in een advies aan de VNSC over de vervolgaanpak van het LTP-N. Het advies omvat een beschrijving van de toestand en de ontwikkeling van de Scheldenatuur en de betekenis ervan voor de langetermijndoelstelling van de VNSC om robuuste en veerkrachtige Scheldenatuur te ontwikkelen. Het advies is in april 2019 afgerond en is hieronder te downloaden.

Download het advies

Naar een LTP-N

Op basis van de systeemanalyse en het advies werken we nu toe naar het Langetermijnperspectief Natuur. Samen met stakeholders stellen we vast wat belangrijke elementen zijn van de (toekomstige) natuur in het Schelde-estuarium. Hoe kunnen we die behouden, versterken of laten ontstaan? En wat betekent dat voor bijvoorbeeld de landbouw of scheepvaart? Verschillende belangen en perspectieven worden besproken. Het resultaat delen we naar verwachting in het voorjaar van 2024. De verslagen van de twee werkbijeenkomsten in 2023 zijn hieronder te downloaden.

Download het verslag van de werkbijeenkomst op 13 juni 2023

Download het verslag van de werkbijeenkomst op 26 oktober 2023

Download het verslag van de werkbijeenkomst op 27 februari 2024