Langetermijnperspectief Natuur

De natuur in het Schelde-estuarium is zeldzaam. Vlaanderen en Nederland zetten daarom samen in op de bescherming en ontwikkeling ervan. In het kader van de Agenda voor de Toekomst hebben ze afgesproken om werk te maken van een gedragen visie op natuurontwikkeling. Een breed maatschappelijk draagvlak is immers onontbeerlijk om de veerkracht van de natuur op lange termijn te garanderen. Daarom bereidt de VNSC samen met de stakeholders in het Schelde-estuarium een Langetermijnperspectief Natuur (LTP-N) voor.

Deelnemers

De deelnemersgroep van LTP-N bestaat uit vertegenwoordigers vanuit landbouw, natuur, recreatie, burgerinitiatieven, havenbedrijven, kennisinstituten, overheden en de VNSC.

Systeemanalyse

Stakeholders en VNSC hebben samen een systeemanalyse van de toestand van de natuur gemaakt: hoe werkt het estuarium, hoe ontwikkelen de planten en dieren zich en kunnen we die ontwikkelingen verklaren? De inhoud kreeg gestalte vanuit vier thema’s: Waterkwaliteit, Waterbeweging en Morfologie, Leefgebieden en Flora & Fauna. Die gezamenlijke kennis is benut bij het vaststellen of de natuur robuust en veerkrachtig is. Dit is gebeurd door middel van gezamenlijk feitenonderzoek, ook wel ‘joint fact finding’ genoemd. De systeemanalyse is in april 2019 afgerond en is hieronder te downloaden.

Bekijk de systeemanalyse

Advies aan de VNSC

De systeemanalyse heeft geresulteerd in een advies aan de VNSC over de vervolgaanpak van het LTP-N. Het advies omvat een beschrijving van de toestand en de ontwikkeling van de Scheldenatuur en de betekenis ervan voor de langetermijndoelstelling van de VNSC om robuuste en veerkrachtige Scheldenatuur te ontwikkelen. Het advies is in april 2019 afgerond en is hieronder te downloaden.

Download het advies

AANSCHERPING VAN DE ZLTO

Schelderaadlid ZLTO plaatst de kanttekening bij de hoofdconclusie in hoofdstuk 7 ‘Waardering Natuur Schelde-estuarium’ van het rapport, namelijk dat de natuur niet robuust en veerkrachtig is, onvoldoende is meegenomen dat de natuur zich deels ook goed ontwikkelt. Dit staat naar mening van de ZLTO wel correct geformuleerd in het advies, dat dan ook door haar onderschreven wordt. Daarnaast is er naar mening van de ZLTO nog onvoldoende aandacht besteed aan het effect van de scheepvaart op de natuur en dient dit in het vervolgproces nader aan de orde te komen.