Sediment

Het onderzoeksprogramma in het kader van de Agenda voor de Toekomst bestaat uit vier luiken, en een daarvan gaat over het thema sediment. Op deze pagina lees je meer over de uitdagingen en activiteiten voor het luik Sediment.

Uitdaging

In het Schelde-estuarium worden jaarlijks grote hoeveelheden sediment (zand en slib) gebaggerd en gestort ten behoeve van het onderhoud van de vaargeul. Dit gebeurt vanuit een zorgvuldige en grensoverschrijdende aanpak voor sedimentbeheer. Baggeren en storten leidt tot ingrijpende veranderingen in de bodem, wat impact heeft op de veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid van het estuarium. Daarnaast speelt de zeespiegelstijging in de toekomst een belangrijke rol ten aanzien van deze drie punten.

De focus van dit luik ligt op het sedimentbeheer op de korte en lange termijn en de effecten van dit beheer op het systeem. Daarbij wordt ook onderzocht hoe het sedimentbeheer kan worden ingezet om in te kunnen spelen op externe ontwikkelingen zoals zeespiegelstijging.

Hoofdthema’s

Het onderzoek binnen dit luik is onderverdeeld in twee hoofdthema’s met de volgende vragen en uitdagingen:

  1. Sedimentstrategie: Het gaat hierbij over de kortere termijn (tot enkele jaren) en de vragen vanuit het beheer van het systeem (o.a. voortkomend uit vergunningverlening), maar ook over de lange termijn-verwachting (autonome ontwikkeling m.b.t. zeespiegelstijging en toegankelijkheid, zie punt b) en wat deze ontwikkelingen betekenen voor het handelingsperspectief vanuit de sedimentstrategie. De ontwikkelingen en prognoses m.b.t. klimaatverandering worden opgevolgd vanuit het luik Klimaat;
  2. Inspelen op systeemontwikkelingen: Het gaat hierbij over het begrijpen van de autonome systeemontwikkeling (lange termijn morfologische en hydrodynamische veranderingen), zodat hierop ingespeeld kan worden met sedimentbeheer. Dit hoofdthema levert het systeembegrip op dat toegepast kan worden bij het uitwerken van de sedimentstrategie (opgenomen onder punt a).

Onderzoeksactiviteiten

Het onderzoek dat in de periode 2020 -2023 wordt uitgevoerd om de verschillende vragen te beantwoorden is opgenomen in bijlage 2 van het werkplan (pagina 48 en 49). De activiteiten die specifiek in 2020 worden uitgevoerd zijn opgenomen in tabel 4.1 van het werkplan (pagina 22).

Werkplan 2020-2023

Wil je meer weten over het onderzoeksprogramma van de VNSC voor de periode 2020-2023? Bekijk hier het volledige werkplan.