41 resultaten gevonden
Nieuwsbericht
Constructieve workshop Langetermijnperspectief-Natuur
08 maart 2022
Op woensdag 2 februari vond in Bergen op Zoom een workshop plaats, als onderdeel van het Langetermijnperspectief Natuur Schelde-estuarium (LTP-N). Voorzitter Frans Weekers schetste in zijn inleiding de context en de gekozen route. Internationale afspraken geven een heldere opgave voor het thema Natuur. De stakeholders in de Schelderaad hebben ervoor gekozen deze opgave te starten met het concretiseren van no regret-maatregelen waarvoor nu al breed maatschappelijk draagvlak is, om zo stapsgewijs en adaptief toe te werken naar duurzame langetermijnoplossingen.
Nieuwsbericht
Inventarisatie juridisch kader Natura 2000 beschikbaar
28 juni 2021
De natuur in het Schelde-estuarium is waardevol. Vlaanderen en Nederland zetten daarom samen in op de bescherming en ontwikkeling ervan. In het kader van de Agenda voor de Toekomst hebben ze ondermeer afgesproken om werk te maken van een gedragen visie op natuurontwikkeling. Een breed maatschappelijk draagvlak is immers onontbeerlijk om de veerkracht van de natuur op lange termijn te garanderen. Daarom bereidt de VNSC samen met de stakeholders in het Schelde-estuarium een Langetermijnperspectief Natuur (LTP-N) voor. In eerste instantie is daarvoor met de betrokken stakeholders een systeemanalyse opgesteld. Daaraan is een advies van de Schelderaad gekoppeld waarin zij aangeeft dat de natuur in het Schelde-estuarium verbetering behoeft en dat de VNSC daar, samen met de Schelderaad, actie voor moet ondernemen. Het advies is in april 2019 afgerond.
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat onderzoekt rol sediment in monding Westerschelde met praktijkproef
10 juli 2020
De zeespiegel stijgt door de klimaatverandering. Dat heeft effect op de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van het Schelde-estuarium. Rijkswaterstaat onderzoekt met een praktijkproef in het mondingsgebied van het Schelde-estuarium hoe we met sedimentbeheer slim kunnen anticiperen op de zeespiegelstijging. Zo leren we ‘al werkend’ hoe en waardoor het sediment zich verplaatst en wat de gevolgen daarvan zijn voor de functies en het beheer van het Schelde-estuarium, inclusief zijn monding en kustgebied.
Nieuwsbericht
Systeemanalyse Langetermijnperspectief Toegankelijkheid afgerond
16 juni 2020
De locatie en toegankelijkheid van een haven zijn belangrijke factoren die bijdragen aan het succes van de haven. Om de toegankelijkheid van de havens in het Scheldegebied in kaart te brengen en de te verwachten knelpunten te identificeren heeft de VNSC samen met de Permanente Commissie en een breed scala aan stakeholders een systeemanalyse gemaakt. De analyse is onderdeel van de Roadmap 2019-2023 van de VNSC en is in juni 2020 afgerond. Je kunt hem hieronder te downloaden.
Nieuwsbericht
Evaluatierapport VNSC benoemt aanbevelingen voor periode 2019-2023
23 april 2019
Om de vijf jaar gaat de VNSC na of de doelstellingen van het Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium zijn verwezenlijkt. Onlangs is dit voor de tweede keer gebeurd. Het rapport ‘Evaluatie Verdrag Beleid en Beheer 2014-2018’ is afgerond en aangeboden aan de Vlaamse en Nederlandse parlementen. In dit rapport blikken we terug en kijken we vooruit op zowel de inhoud (Agenda voor de Toekomst) als de werking van de VNSC.