Natuurpakket Westerschelde

Het Natuurpakket Westerschelde is de uitbreiding van de estuariene natuur (schorren en slikken) met 600 hectare. Dat gebeurt op drie locaties: de Hedwigepolder, natuurgebied het Zwin en het Middengebied van Zeeuws-Vlaanderen met onder andere Perkpolder en Waterdunen.

De Hedwigepolder en het Zwin zijn onderdeel van de Scheldeverdragen tussen Nederland en Vlaanderen. De Provincie Zeeland doet op verzoek van het Rijk de uitvoering van het Natuurpakket Westerschelde.

Wat is er aan de hand?

De getijdennatuur die de Westerschelde zo uniek maakt, dreigt te verdwijnen. De schorren en slikken worden steeds kleiner en daarmee verdwijnt ook de unieke vogel- en plantenrijkdom. Dit komt doordat de Westerschelde in de loop der jaren steeds verder is verdiept en versmald. In plaats van een meergeulenstelsel dreigt het één diepe geul te worden.

Natuurherstel

Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen, moet de Westerschelde weer meer ruimte krijgen. Door nieuwe slikken en schorren gebieden te laten ontstaan herstellen we de natuur. Dit doen we door binnendijkse gebieden weer buitendijks te maken en terug te geven aan de getijdenwerking van de rivier. Ook worden slimme maatregelen getroffen om de natuur buitendijks te herstellen en te versterken. Zo wordt de voor Europa zo bijzonder zeldzame getijdennatuur voor de toekomst behouden. De getijdennatuur vormt tevens een natuurlijke bescherming tegen overstromingen. En we creëren meerwaarde voor de regio: het unieke gebied wordt toegankelijk om de natuur te kunnen bleven.

Projecten

De volgende projecten geven uitvoering aan de maatregelen in Zeeuws Vlaanderen: