Privacy

Deze privacyverklaring ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens door de VNSC. Wij spannen ons in om op een zorgvuldige en rechtmatige manier om te gaan met persoonsgegevens van onze websitebezoekers, medewerkers en we stellen alles in het werk om te voldoen aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hieronder geven we aan wat we doen met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De VNSC is een samenwerkingsverband in opdracht van het Vlaamse Departement van Mobiliteit en Openbare Werken en het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Beide bestuursorganen zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De uitvoering ligt bij het secretariaat van de VNSC. In deze verklaring leest u hoe de VNSC dat doet.

Het ministerie van IenW heeft een functionaris gegevensbescherming (FG). De FG is te bereiken via e-mail. Het ministerie van IenW is gevestigd aan de Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag. Het postadres is: Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Bij zakelijk contact verwerken wij de volgende gegevens:

  • Om een taak uit te voeren: contactgegevens, financiële gegevens, contract/opdracht
  • Bij netwerkbeheer en beveiliging: alleen gebruikersnamen en ip-adressen.
  • Bij contractmanagement: contactgegevens, financiële gegevens, contract/opdracht

Ontvangers van persoonsgegevens

Voor veel projecten werkt de VNSC samen met andere partijen. Soms is het hiervoor noodzakelijk om persoonsgegevens aan deze partijen te verstrekken. Voorbeelden hiervan zijn aannemers, onderzoeksbureaus en andere overheden. Hierbij kan sprake zijn van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de partijen of van een verwerkersrelatie. Met deze externe partijen worden afspraken gemaakt over de zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens. In de verschillende projecten informeert de VNSC gericht over de verwerkingen die binnen het concrete project plaatsvinden.

Bewaartermijn en verwijderen van gegevens

De VNSC bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk of wettelijk toegestaan is, tenzij persoonsgegevens voor langere perioden opgeslagen worden met het oog op archivering in het algemeen belang. Als u bijvoorbeeld ons contactformulier invult of een mail stuurt, zullen wij uw mail en gegevens bewaren tot het moment dat uw vraag of probleem is opgelost. Daarna worden alle gegevens verwijderd.

Uw rechten

U heeft het recht de VNSC te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Tevens heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, te verzoeken de verwerking te beperken of uw persoonsgegevens over te dragen.

U kunt een verzoek hiertoe via communicatie@vnsc.eu verzenden. Geef duidelijk op het formulier aan welk recht u verzoekt uit te oefenen en vul in elk geval uw naam en contactgegevens in.

Klacht

Indien u een klacht heeft, dan kunt u die indienen via communicatie@vnsc.eu. Uiteraard heeft u ook het recht dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens te doen.

Vragen?

Heeft u aanvullende vragen over de privacystatement van de VNSC? Mail dan naar communicatie@vnsc.eu.