Natuur beschermen en herstellen

In het verleden werd de natuur in het Schelde-estuarium vaak aangetast. Die is nochtans uniek. Het gebied trekt zeldzame planten en vogels aan. Vlaanderen en Nederland maken samen werk van de bescherming en het herstel van de natuur.

Natuurwetgeving

De bijzondere natuurwaarden van het Schelde-estuarium worden in verschillende richtlijnen verwoord.

  • Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het heeft alle aandacht voor de meest kwetsbare dier- en plantensoorten en hun leefgebieden. De natuur in topconditie houden is het doel.
  • Met de Vogelrichtlijn van 1979 wil Europa de bescherming, het beheer en de regulering van alle in het wild levende vogelsoorten afdwingen. Dat uit zich vooral in de bescherming van vervuilde en aangetaste gebieden waar de vogelsoorten het moeilijk krijgen, en van de nesten en eieren van alle wilde vogels.
  • De Habitatrichtlijn heeft de bescherming van zeldzame en bijzondere habitattypen en wilde flora en fauna tot doel. Deze richtlijn dateert uit 1992.

Natuurbescherming

De natuur in het Schelde-estuarium heeft heel wat te lijden gehad van menselijk ingrepen. Die waren noodzakelijk om de toegang tot de havens te verzekeren. Ze gebeurden ook met het oog op de bescherming tegen overstromingen, industrievestiging en het winnen van nieuw land voor inpoldering. Vlaanderen en Nederland hebben zich samen ge├źngageerd om de natuur in het estuarium te beschermen en te ontwikkelen, in overeenstemming met de Europese natuurregelgeving. Om de achteruitgang van de natuur in het Schelde-estuarium te stoppen, wordt aan natuurherstel gedaan. Vlaanderen en Nederland maakten hierover afspraken in het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010. Vlaanderen voert die uit onder de vlag van het Sigmaplan. Met het Natuurpakket Westerschelde zal Nederland zeshonderd hectare getijdennatuur ontwikkelen.