07 februari 2020

Update Langetermijnperspectieven

VNSC en stakeholders ontwikkelen samen een langetermijnperspectief voor zowel de natuur als de toegankelijkheid van de Schelde. In dit bericht lees je wat de stand van zaken van beide trajecten is en wat er de komende maanden gaat gebeuren.

Stakeholders samen aan het werk tijdens een van de bijeenkomsten voor de langetermijnperspectieven.

Fase 2 Langetermijnperspectief Natuur gestart

Op de valreep van 2019 is de tweede fase van het Langetermijnperspectief Natuur (LTP-N) gestart. Op 17 december gingen zo’n 25 stakeholders met elkaar in gesprek over hoe het verdere proces van LTP-N eruit moet komen te zien.

Een gezamenlijk beeld over het proces

De eerste fase van LTP-N was het gezamenlijk vaststellen van de toestand van de natuur in het Schelde-estuarium. In april vorig jaar is de systeemanalyse opgeleverd. Dit vormt het vertrekpunt voor de tweede fase waarin VNSC en stakeholders met elkaar een toekomstperspectief voor de natuur gaan ontwikkelen, inclusief de daarbij behorende strategische keuzes en denkbare maatregelen. Voordat hier inhoudelijk met elkaar over gesproken kan worden, is het belangrijk om gezamenlijk te bepalen hoe dat proces vorm krijgt. De deelnemers van LTP-N gingen daarom tijdens de workshop met elkaar in gesprek over wat fase 2 moet opleveren en wat daarbij de belangrijkste aandachts- en discussiepunten zijn.

Kenmerken en aandachtspunten

Concreet, adaptief, gericht op de toekomst én quick wins zijn kenmerken van het LTP-N volgens de stakeholders. De groep streeft ook naar een zo breed mogelijk gedragen visie. Een zorgvuldig proces is hiervoor de belangrijkste voorwaarde. Net als het voeren van een open discussie met goede argumenten. ‘’Durf buiten je hokje te kijken en denk creatief. We hebben allemaal hetzelfde doel, namelijk een goed proces’’, was één van de uitspraken tijdens de workshop.

Peter van Zundert, Nederlands secretaris VNSC, haakte daarop in: ‘’We proberen zoveel mogelijk gemeenschappelijke uitgangspunten te vinden, maar er moet in dit proces ook ruimte zijn voor divergerende meningen. In dat geval moeten we die duidelijk benoemen.’’

Een aandachtspunt dat in de workshop naar voren kwam is onder andere de scope. Deze moet vooraf helder zijn en tijdens het proces gerespecteerd worden. Daarnaast uitten de deelnemers de behoefte om stap voor stap te werk te gaan. Bijvoorbeeld door in het proces momenten in te bouwen om met elkaar te evalueren of we nog op de goede weg zitten, (geparkeerde) zorgpunten te bespreken en tussenresultaten op te leveren.

Vooruitblik

De komende weken wordt de input die met de workshop is opgehaald verwerkt in een hoofdlijnennotitie. Deze notitie beschrijft op hoofdlijnen hoe fase 2 van LTP-N eruit komt te zien: wat is het doel, welke stappen moeten er gezet worden en wat zijn aandachtspunten waar we onderweg rekening mee moeten houden? Naar verwachting wordt deze notitie in maart gedeeld met de Schelderaad. Hierna worden volgende workshops georganiseerd.

Systeemanalyse Langetermijnperspectief Toegankelijkheid in afrondende fase

Hoe toegankelijk zijn de Scheldehavens nu en wat is de verwachting voor de toekomst? Dit is de centrale vraag van het Langetermijnperspectief voor Toegankelijkheid. In een serie workshops hebben de VNSC, de Permanente Commissie (PC) van Toezicht op de Scheldevaart en brede groep stakeholders vorig jaar de feiten en ontwikkelingen besproken. Alle input die daar is verzameld wordt momenteel verwerkt tot een systeemanalyse.

Op 10 maart aanstaande wordt de concept-systeemanalyse gedeeld en besproken met de deelnemers en een week later met de Schelderaad. Ook komt de systeemanalyse terug op de agenda van de PC. Op basis van de reactie tijdens deze sessies wordt de systeemanalyse afgerond en in juni geagendeerd in de voorjaarsvergadering van de VNSC.