10 juli 2020

Rijkswaterstaat onderzoekt rol sediment in monding Westerschelde met praktijkproef

De zeespiegel stijgt door de klimaatverandering. Dat heeft effect op de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van het Schelde-estuarium. Rijkswaterstaat onderzoekt met een praktijkproef in het mondingsgebied van het Schelde-estuarium hoe we met sedimentbeheer slim kunnen anticiperen op de zeespiegelstijging. Zo leren we ‘al werkend’ hoe en waardoor het sediment zich verplaatst en wat de gevolgen daarvan zijn voor de functies en het beheer van het Schelde-estuarium, inclusief zijn monding en kustgebied.

mondingsgebied

Aanleiding

Door de zeespiegelstijging nemen de hoogwaterstanden, stormvloedhoogtes en het verschil tussen hoog- en laagwaterstanden toe. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de waterveiligheid, maar ook voor de natuurlijkheid en toegankelijkheid van het estuarium. Vlaanderen en Nederland onderzoeken momenteel de mogelijkheden van een integrale sedimentstrategie die zoveel mogelijk de bodem van het estuarium en zijn mondings- en kustgebied laat ‘meegroeien’ met de zeespiegelstijging. Met deze praktijkproef investeren we in de kennis die daarvoor nodig is. 

Lerend werken: een praktijkproef

Om tijdig en adequaat te kunnen anticiperen op de gevolgen van de zeespiegelstijging is het noodzakelijk dat we begrijpen hoe en waardoor het sediment zich verplaatst in de monding van het Schelde-estuarium, tussen de monding en het estuarium en tussen de monding en het kustgebied. Met de zandsuppletie in het mondingsgebied ‘werken we al lerend’ aan meer inzicht in de effecten van deze verplaatsingen op de veiligheid, toegankelijk en natuurlijkheid van het gebied.

In 2022 wil Rijkswaterstaat de praktijkproef uitvoeren in de monding van de Westerschelde, in de vorm van een suppletie met maximaal 1,5 miljoen m3 zand. Gedurende een aantal jaar wordt de ontwikkeling opgevolgd door middel van een monitoringsprogramma. Met de pilot onderzoekt Rijkswaterstaat onder andere hoe (grootschalige) suppleties in het mondingsgebied kunnen bijdragen aan de veiligheid en de natuurlijkheid in het Schelde-estuarium. Daarnaast moet de proef inzicht geven of suppleties in de monding kunnen bijdragen aan een robuust mondings- en kustgebied dat bestand is tegen klimaatverandering.

Meer weten?

Donderdag 9 juli informeerden Rijkswaterstaat en Deltares de belangrijkste gebruikers in het gebied én leden van de Schelderaad over de pilot en geschikte locaties voor de suppletie. Kort na de zomer vindt de definitieve locatiekeuze plaats. De suppletie zelf vindt pas in 2022 plaats. Wilt u meer weten over de pilot? Neem dan contact op met het projectteam via pilotmondingwesterschelde@rws.nl.