02 februari 2021

Antwoord op de vragen tijdens Schelde Live

Tijdens Schelde Live op 1 december 2020 werden volop vragen gesteld. Een groot deel daarvan konden in de uitzending worden besproken, maar een aantal bleef toch over. Als beloofd geven we alsnog antwoord op deze overgebleven vragen!

Screenshot van de uitzending Schelde Live op 1 december 2020.
  • Dieter Sauvage noemde het drinkwaterbelang in het Kanaal Gent Terneuzen. Is dat een probleem in het kanaal? 

Het kanaal zelf wordt niet gebruikt voor de productie van drinkwater. Eén van de redenen hiervoor is het zoutgehalte. Er wordt echter wel water onttrokken in de kanaalzone vlakbij het kluizendok (Kluizen) voor drinkwater. Daar wordt water gehaald uit een spaarbekken dat gevoed wordt door oppervlaktewater. Een vervuild kanaal kan wel invloed hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater (beken en stromen) door interactie van beiden met het grondwater. Er is dus een onrechtstreeks verband.

Verder zijn er veel industriële onttrekkingen waar water als koelwater en/of proceswater wordt gebruikt. Ook hier speelt de kwaliteit van het water een groot belang.

  • Staat het verdrag van 1839 (vrije doorvaart tussen de Noordzee en de haven van Antwerpen over de Westerschelde) de strijd tegen de als maar stijgende zeespiegel in de weg?

Neen, het scheidingsverdrag van 1839 legt de kiem voor nautische samenwerking, meer specifiek de oprichting van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart. Zie ook: https://vnsc.eu/over-de-vnsc/andere-commissies/  

  • Schorren en slikken verzanden in hoge mate (of in ieder geval in het Verdronken Land van Saeftinghe). Is daar een oorzaak van bekend en -belangrijker nog- een remedie?

Ophoging van slikken en schorren is een natuurlijk proces, wat mogelijk maakt dat slikken en schorren zich kunnen aanpassen aan veranderingen van de waterstand. De snelheid van het ophogen wordt bepaald door de beschikbaarheid van sediment, daar kunnen we in zekere mate op inspelen.

  • Is de ESD-tool alleen voor het Schelde-estuarium beschikbaar of ook voor andere estuaria? (aangezien het Schelde-estuarium is gebruikt voor de kalibratie).

De ESD-tool kan ook toegepast worden in estuaria en kustsystemen met gelijkaardige eigenschappen als het Schelde-estuarium.

  • Hoe gaat deze ESD tool nu toegepast en ingezet worden binnen de Schelde-besluitvorming?

De ESD-tool kan helpen bij het verkennen van de effecten van toekomstige sedimentstrategieën op ecosysteemdiensten, in aanvulling op de reeds beschikbare systeemkennis, numerieke modelinstrumenten en onderzoekstools.

  • @Dieter (Sauvage, red.), hoe wordt vanuit het langetermijnperspectief toegankelijkheid voor verbinding gezorgd met het langetermijnperspectief natuur?

Er vindt regelmatig afstemming plaats tussen de projectleiders van de beide langetermijnperspectieven. Ook vindt er afstemming plaats in de werkgroep Beleid en Beheer van de VNSC en in de vergaderingen van het Ambtelijk College van de VNSC en in de Schelderaad (stakeholders). Daarnaast participeert een aantal stakeholders aan beide langetermijnperspectieven wat ook bijdraagt aan een goede afstemming. 

  • @organisatie scheldesymposium: proficiat met de organisatie van dit symposium! Hoeveel deelnemers zijn er juist ?

Dank voor het compliment! De precieze cijfers zijn lastig aan te wijzen, maar de live uitzending is door ongeveer 235 mensen bekeken.

Bekijk de uitzending terug

Alle items uit Schelde Live zijn terug te bekijken via de terugblik op onze website.