28 juni 2021

Inventarisatie juridisch kader Natura 2000 beschikbaar

De natuur in het Schelde-estuarium is waardevol. Vlaanderen en Nederland zetten daarom samen in op de bescherming en ontwikkeling ervan. In het kader van de Agenda voor de Toekomst hebben ze ondermeer afgesproken om werk te maken van een gedragen visie op natuurontwikkeling. Een breed maatschappelijk draagvlak is immers onontbeerlijk om de veerkracht van de natuur op lange termijn te garanderen. Daarom bereidt de VNSC samen met de stakeholders in het Schelde-estuarium een Langetermijnperspectief Natuur (LTP-N) voor. In eerste instantie is daarvoor met de betrokken stakeholders een systeemanalyse opgesteld. Daaraan is een advies van de Schelderaad gekoppeld waarin zij aangeeft dat de natuur in het Schelde-estuarium verbetering behoeft en dat de VNSC daar, samen met de Schelderaad, actie voor moet ondernemen. Het advies is in april 2019 afgerond.

Foto van een grutto.

Bij het opstellen van de systeemanalyse bleek de complexiteit van het thema. Zo is er op het gebied van natuurbescherming de afgelopen jaren veel veranderd wat betreft de juridische randvoorwaarden en -kaders. Reden voor de Schelderaad om een inventarisatie te vragen van het juridisch en beleidsmatig kader van de Natura 2000 regelgeving, inclusief recente jurisprudentie. Het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft deze inventarisatie gefaciliteerd. Daarbij is opdracht gegeven aan een consortium van de Universiteit Utrecht (Centre for Oceans, Water and Sustainability Law (UCWOSL) en de Universiteit Gent (centrum voor Milieu- en Energierecht). 

De inventarisatie beschrijft het Europese kader vanuit Natura 2000 en de uitwerking in Nederland en Vlaanderen. Ook gaat het rapport in op de belangrijkste verschillen tussen de twee landen. De door deze universiteiten opgeleverde inventarisatie is de afgelopen periode besproken binnen de VNSC én in de Schelderaad. De verzamelde kennis in deze inventarisatie is daarmee gedeeld en beschikbaar in het verdere proces van het LTP-Natuur. De rapportage is vanaf heden via deze site toegankelijk voor alle betrokkenen en geïnteresseerden: Juridisch kader Schelde-estuarium 04-03-2021 (pdf, niet-webtoegankelijk. Kunt u de pdf niet lezen? Laat het ons dan weten via communicatie@vnsc.eu.) Lees ook de visie op natuurontwikkeling en het advies wat in april 2019 afgerond is.