08 maart 2022

Constructieve workshop Langetermijnperspectief-Natuur

Op woensdag 2 februari vond in Bergen op Zoom een workshop plaats, als onderdeel van het Langetermijnperspectief Natuur Schelde-estuarium (LTP-N). Voorzitter Frans Weekers schetste in zijn inleiding de context en de gekozen route. Internationale afspraken geven een heldere opgave voor het thema Natuur. De stakeholders in de Schelderaad hebben ervoor gekozen deze opgave te starten met het concretiseren van no regret-maatregelen waarvoor nu al breed maatschappelijk draagvlak is, om zo stapsgewijs en adaptief toe te werken naar duurzame langetermijnoplossingen.

Op woensdag 2 februari vond in Bergen op Zoom een workshop plaats, als onderdeel van het Langetermijnperspectief Natuur Schelde-estuarium (LTP-N). Voorzitter Frans Weekers schetste in zijn inleiding de context en de gekozen route. Internationale afspraken geven een heldere opgave voor het thema Natuur. De stakeholders in de Schelderaad hebben ervoor gekozen deze opgave te starten met het concretiseren van no regret-maatregelen waarvoor nu al breed maatschappelijk draagvlak is, om zo stapsgewijs en adaptief toe te werken naar duurzame langetermijnoplossingen.

Foto van natuurgebied met geulenstelsel.

Om op korte termijn vanuit deze eerste stap tot concrete projecten te komen, gaven ZMF en het waterschap Scheldestromen gezamenlijk een presentatie waarin meerdere onderwerpen aan de orde kwamen:

  • het combineren van waterveiligheid met natuurlijkheid, met name aan de vooroevers (slikken en schorren)
  • het ontsnipperen van natuur langs de Westerschelde
  • het creëren van natuurlijke klimaatbuffers met het oog op waterveiligheid
  • het stimuleren van natuur bij inrichting van stedelijke- en havengebieden

Daarnaast gaf de ZLTO een presentatie over natuurondersteunende maatregelen die boeren binnendijks op hun bedrijf kunnen nemen, vrijwillig en op basis van een ‘keuzemenu’ aan maatregelen. 

Van verkenning tot volgende stap

Deze presentaties leidden tot een eerste verkenning van mogelijke locaties en methodieken om deze ambities inhoud te geven. Daarbij denken de deelnemers aan het uitvoeren van proeven in de regio. In de volgende bijeenkomst van de Schelderaad op het thema LTP-N op 11 mei 2022 is de vraag aan de orde of deze inventarisatie tot een concrete onderzoeksagenda kan leiden.