Zwin

Het door verzanding bedreigde gebied Het Zwin is een beschermd natuurgebied. Het is de afgelopen jaren uitgebreid met 120 hectare natuur, waarvan 110 hectare in België ligt en 10 hectare in Nederland.

Het Zwin is een beschermd natuurgebied aan de zee. Het ligt ingesloten tussen de duinen en een dijk en staat met een geul in verbinding met de Noordzee. Tweemaal per dag, bij hoogtij, stroomt een grote hoeveelheid zeewater een deel van het gebied binnen. Dat zoute water zorgt voor een unieke biotoop. Het maakt van het Zwin een erg afwisselend natuurgebied met een bijzondere planten- en dierenrijkdom.

Het Zwin is het laatste overblijfsel van de historische toegangsgeul naar het middeleeuwse Brugge. Maar verzanding bedreigde het gebied. Als er niet werd ingegrepen, zou de geul dichtgroeien en een waardevol leefgebied voor veel plant- en diersoorten verloren gaan. Daarom kwam er een uitbreiding en herinrichting met 120 hectare natuur. Een grotere komberging zal de verzanding tegengaan.

Werkzaamheden

  • Verbreden en verdiepen zwingeul
  • Aanleg nieuwe dijk
  • Aanplanten struiken en aanleg poelen
  • Nieuwe uitkijkpunten, fiets- en wandelpaden, vlonderpad en brugje
  • Bouw pompgebouw
  • Plaatsen afsluitingen voor begrazing
  • Ophogen grond voor aanleg broedeiland
  • Afgraven internationale dijk en verlengen Zwingeul in Willem-Leopoldpolder
  • Aanleg grachten rond nieuwe dijk

Samenwerking

De Provincie Zeeland heeft op vraag van het Rijk de uitvoering van het Natuurpakket Westerschelde op zich genomen. Het Zwin is daar onderdeel van. Omdat het een grensoverschrijdend natuurgebied is, wordt samengewerkt met verschillende Vlaamse overheidsorganisaties: het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) van de Vlaamse Overheid en de Oostkustpolder.

Daarnaast stemt Provincie Zeeland af met waterschap Scheldestromen (in verband met de dijkveiligheid), stichting Het Zeeuwse Landschap (beheer van het Nederlandse deel van het Zwin), met gemeente Sluis en met Rijkswaterstaat.

Meer informatie

Informatie over het Zwin vindt u op de website www.zwin.be.