Hedwige-Prosperpolder

Het Hedwige-Prosperproject brengt eb en vloed terug in de polder. Daardoor kan estuariene natuur ontstaan. Tussen 2018 en 2023 worden de werkzaamheden uitgevoerd in het gebied.

De inrichting van de Hedwige-Prosperpolder tot een slikken- en schorrengebied is samen met een aantal andere natuurherstelmaatregelen opgenomen in het Verdrag Ontwikkelinsschets 2010 Schelde-estuarium. De uitvoering van deze maatregelen is op grond van Natura 2000 nodig om de natuur in het Schelde-estuarium in een goede staat van instandhouding te brengen. Door de ontpoldering ontstaat er 465 hectare nieuwe getijdennatuur: 295 hectare daarvan ligt in Nederland, de overige 170 in Vlaanderen. Het nieuwe natuurgebied verbindt aan de linkeroever de Vlaamse schorren ‘Ouden Doel’ en het ‘Paardenschor’ met het Nederlandse ‘Verdronken Land van Saeftinghe’ tot één groot, grensoverschrijdend natuurgebied. Dat is goed voor zo’n 4700 hectare getijdennatuur en wordt daarmee het grootste brakwaterschorrengebied van West-Europa. 

Werkzaamheden

Voor de ontwikkeling van estuariene natuur worden de komende jaren onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het aanleggen van een nieuwe dijk ten westen van het plan
  • Het graven van een krekenstelsel
  • Het optimaliseren van de leidingdammen
  • Het verwijderen van de huidige opstallen en beplanting
  • Het verwijderen van de Sieperdadijk en de Scheldedijk
  • Aanleg recreatieve maatregelen

Samenwerking

Het Hedwige-Prosperproject is onderdeel van zowel Natuurpakket Westerschelde aan Nederlandse zijde en het Sigmaplan aan Vlaamse zijde. Vlaanderen voert overeenkomstig het verdrag de werkzaamheden op Nederlands grondgebied uit. Daarvoor zorgt de Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z NV), in samenwerking met de Provincie Zeeland. De Provincie zorgt voor de planvorming, de grondverwerving, de voorbereiding en de begeleiding van de uitvoering van het project. Ook maakt de Provincie Zeeland het mogelijk om de recreatie in het gebied uit te breiden zodat de regio een economische impuls krijgt. 

Meer informatie