05 januari 2017

Een pompgemaal voor het Zwin

Het Zwin wordt uitgebreid. Om te vermijden dat het zoute zeewater de omliggende polders zou verzilten, investeert de gemeente Knokke-Heist nu in de bouw van een nieuw pompgemaal aan de Zwinnevaart.

Het uitgebreide Zwin krijgt een nieuwe, stevigere dijk. Daar wordt een nieuw grachtenstelsel gegraven. Een zoutwatergracht vangt het doorsijpelende zoute water vanuit de Zwinvlakte op. Parallel daaraan wordt een zoetwatergracht aangelegd, als buffer voor de zoutwatergracht. Om het zoete en zoute water af te voeren, wordt een pomp gebouwd. Daarom investeert de gemeente Knokke-Heist 314.000 euro in de bouw van een pompgemaal.

Nederlandse maatregelen

Landbouwers in de buurt kunnen dus op beide oren slapen: hun gronden zullen geen last hebben van zoute kwel. Aan de Nederlandse kant van het Zwin wordt het risico op verzilting overigens op een andere manier opgelost. Daar worden gecombineerde maatregelen toegepast, zoals een beperkte ophoging van percelen, drainagesystemen en een drainage-infiltratietool. Afhankelijk van de grondwaterstand infiltreert het water of wordt het afgevoerd naar een afwateringskanaal.