22 oktober 2020

Hedwige-Prosperpolder innovatief Living Lab

De werkzaamheden in de Hedwige-Prosperpolder zijn in volle gang. De polder wordt niet alleen geschikt gemaakt voor estauriene natuur. Met het Polder2C’s project wordt het 6 vierkante kilometer grote gebied gebruikt voor onderzoek en innovaties rond dijkversterking en -onderhoud. Maar ook worden er gecontroleerde oefeningen gedaan in geval van een potentiële dijkdoorbraak.

Luchtfoto van oude situatie Hedwige-Prosperpolder.

Een voorbeeld van een nieuw onderzoek dat in de Hedwige-Prosperpolder zal plaatsvinden, als follow-up van een Fries onderzoek over zand dat voor zeedijken ligt. Dat wees uit dat getijdenzand twee keer minder gevoelig is voor het fenomeen ‘piping’ dan rivierzand. Bij piping ontstaan kanaaltjes in de bodem door het verschil in waterdruk tussen de waterzijde en de landzijde. Dat verzwakt de dijk en zorgt voor een hoog doorbraakrisico. Piping komt vaker voor bij rivierdijken dan zeedijken. In de Hedwige-Prosperpolder wordt de komende tijd data verzameld over dijken met rivierzand, waar tot nu toe alleen rekenmodellen voor bestaan. (bron: Provinciale Zeeuwse Courant)

Gebied in ontwikkeling als living lab    

En er vinden wel meer tests en onderzoeken plaats in het gebied. Dat kan de komende jaren een flinke besparing op de kosten voor dijkonderhoud opleveren. Het Living Lab komt vanuit het Polder2C’s project, wat als doel heeft om de landen aan de Noordzee en de Atlantische oceaan (Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) weerbaar te maken voor de gevolgen van klimaatverandering. Dat doen ze door een combinatie van onderzoek, praktijktests en educatie.

Daarbij is aandacht voor drie gebieden: waterkeringsonderzoek, noodplannen en calamiteitenoefeningen na een dijkdoorbraak, kennisinfrastructuur uitbreiden en de realisatie van een ‘field station’ waar onderzoekers en geïnteresseerden terecht kunnen voor onderzoek en informatie. De Hedwige-Prosperpolder is als testlocatie uniek, niet alleen dankzij haar milieu, maar ook omdat er tijdens de herinrichting van het gebied alle ruimte is voor praktijktests, failure tests, noodsituaties nabootsen en andere simulaties in de praktijk.

Lees meer

Kijk ook eens op www.polder2cs.eu voor meer informatie.