22 augustus 2016

Aanleg nieuwe natuur bij Baalhoek en Knuitershoek van start

Vandaag beginnen de werken aan twee buitendijkse natuurgebieden in Baalhoek en Knuitershoek. Later volgen er nog eens drie andere gebieden.

In Baalhoek en Knuitershoek worden veenlaaggebieden aangepakt. Er komen strekdammen die de stroomsnelheden in de Westerschelde moeten temperen. Daardoor zal zich slib gaan ophopen en ontstaan er slikken en schorren. Dat slib zal de voedselarme veenlaag omtoveren tot een waardevolle biotoop met veel bodemleven, dat op zijn beurt weer vogels zoals steltlopers zal aantrekken.

Twee fases

De werken verlopen in twee fases: van nu tot midden oktober 2016 en van april 2017 tot juli 2017. De pauze wordt ingelast wegens het stormseizoen en om overwinterende vogels de nodige ruimte te gunnen.

Natuurherstelprogramma Westerschelde

De werken kaderen in het natuurherstelprogramma Westerschelde. Voor dat programma ontwikkelt Nederland 600 hectare nieuwe getijdennatuur. Naast Baalhoek en Knuitershoek volgen nog drie andere buitendijkse gebieden: in Bath, de platen van Ossenisse en de Hoofdpolderplaat. Daarnaast maken ook de uitbreiding van het Zwin, de ontpoldering van de Hedwigepolder en de projecten Waterdunen en Perkpolder deel uit van het Natuurherstelprogramma.