04 juni 2024

Mijlpalen en aanbevelingen in vijfjaarlijks evaluatierapport VNSC

Elke vijf jaar evalueert de VNSC het gezamenlijke beleid en beheer van het Schelde-estuarium. We beoordelen in welke mate de doelstellingen van het Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium zijn verwezenlijkt. Het evaluatierapport over de periode 2019-2023 is onlangs afgerond en aangeboden aan de Vlaamse en Nederlandse parlementen. Dit is de derde evaluatie sinds het verdrag in 2005 is ondertekend en in 2008 in werking trad.

Mijlpalen

In het rapport worden zeven mijlpalen genoemd, die in deze derde evaluatieperiode door de VNSC zijn behaald.

  1. De T2021-rapportage is opgeleverd. Deze zesjaarlijkse rapportage geeft een compleet beeld van de huidige toestand van het Schelde-estuarium. Hoe staat het ervoor met de functies veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid? Lees het in dit nieuwsbericht.
  2. Voor de Langetermijnperspectieven Natuur (LTP-N) en Toegankelijkheid (LTP-T) zijn systeemanalyses gerealiseerd. Samen met de stakeholders is vastgesteld hoe de natuur in het estuarium en de toegankelijkheid van de Schelde ervoor staan.
  3. Voor het LTP-N is in de Nederlandse Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) 15 miljoen euro gereserveerd voor de pilot Welzinge- en Schorerpolder. In de pilot wordt toegewerkt naar een nieuwe inrichting van het gebied ten oosten van Vlissingen. Lees het verslag van de eerste bijeenkomst op 13 maart 2024.
  4. Door een Benelux-beschikking is het nu mogelijk om vanuit Vlaanderen met versterkte binnenvaartschepen langs de kust van en naar Nederlandse havens te varen. Het varen over de Noordzee op Nederlands grondgebied zorgde voor juridische problemen, maar die zijn dankzij ondertekening van de Benelux-beschikking opgelost.
  5. Het LTP-T concludeert dat het in het algemeen goed gesteld staat met de toegankelijkheid van de Scheldehavens. Dat houdt bijvoorbeeld in dat er zeker op korte en middellange termijn geen noodzaak is voor het verder verdiepen van de vaargeul van de Westerschelde.
  6. De maatregelen uit het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 (OS2010) zijn vrijwel volledig gerealiseerd. Zo is met het Hedwige-Prosperproject ruim 450 hectare nieuw getijdengebied gerealiseerd. Het Scheldewater stroomt sinds oktober 2022 in het gebied en zorgt voor een snelle natuurontwikkeling.
  7. Na zeven jaar is de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen bijna klaar. In het najaar van 2024 is de oplevering. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder.

Aanbevelingen

Het evaluatierapport benoemt ook aanbevelingen voor de volgende evaluatieperiode. Zo kan de samenwerking tussen de VNSC en de Schelderaad verder worden verbeterd, onder meer door de Schelderaad-leden proactiever te betrekken bij het komende onderzoeksprogramma van de Agenda voor de Toekomst. Daarbij is het belangrijk om de verbinding te leggen tussen de diverse (deel)onderzoeken van het onderzoeksprogramma en de relevantie ervan voor het toekomstige beleid en beheer van het Schelde-estuarium.

Een tweede aanbeveling is het herijken van de Langetermijnvisie 2030 (LTV 2030). In deze visie staan beleidsdoelen voor het verbeteren van de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van het Schelde-estuarium. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen, zoals klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie en geactualiseerd water-, milieu- en natuurbeleid. Hierdoor is de LTV 2030 aan vernieuwing toe.

Tot slot zijn er meerdere inhoudelijke aanbevelingen voor het uitvoeren van het volgende onderzoeksprogramma van de Agenda voor de Toekomst (2024-2028). Het werkplan voor dat onderzoeksprogramma is inmiddels opgesteld en op 30 mei 2024 gepresenteerd tijdens een kennisdelingssessie. Binnenkort delen we op onze website het verslag.

Download het evaluatierapport

Wil je meer lezen over de ontwikkelingen en resultaten in de afgelopen vijf jaar? En ben je benieuwd naar alle aanbevelingen voor de komende jaren? Via onderstaande button download je het volledige rapport: Evaluatie Verdrag Beleid en Beheer 2019-2023.