10 maart 2023

Samenwerken aan de evaluatie van het Schelde-estuarium

Op maandag 27 februari 2023 organiseerde de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) een samenwerkdag op het VNSC-kantoor in Bergen op Zoom. Het thema van de dag? De T-rapportage, een zesjaarlijkse evaluatie van de toestand en het functioneren van het Schelde-estuarium. De eerste bevindingen werden door het onderzoeksconsortium Schelde in Beeld gedeeld aan een groep van ruim twintig betrokken experts van partners als het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Deltares, het Waterbouwkundig Laboratorium en Rijkswaterstaat.

Onderdelen van de T2021

Sinds 2019 wordt gewerkt aan de evaluatie over de periode 2016-2021: de T2021. Dat wordt gedaan door middel van een vernieuwde evaluatiemethodiek. In het T2021-project worden verschillende producten ontwikkeld om het functioneren van het Schelde-estuarium in kaart te brengen: een analyserapport, evaluatierapport, beleidssamenvatting en een evaluatie van de evaluatiemethodiek.

Bevindingen per thema

Onderzoekers van het consortium Schelde in Beeld (Antea Group, HKV, Waardenburg Ecology en Universiteit Gent) hebben het ruim 700 pagina’s tellende analyserapport bijna afgerond. Het rapport bevat een bundeling en verwerking van relevante monitoringsdata uit de evaluatieperiode. Tijdens de samenwerkdag werden de belangrijkste bevindingen gedeeld per thema: hydrodynamiek, leefomgeving, waterkwaliteit, ecologie en morfologie. Ook werden de aanwezigen uitgenodigd om mee te denken over nog onverklaarde of opvallende uitkomsten. “We staan open voor nieuwe inzichten, vragen en ideeën”, aldus een van de presentatoren. Aan de hand van praatplaten werd in kleine groepen input verzameld.

Aanvullingen door aanwezigen

Na verschillende werksessies werd de opgehaalde input kort samengevat en gepresenteerd. Zo stelden aanwezigen nieuwe parameters voor om nader te onderzoeken. Ook werden mogelijke verklaringen gegeven voor opmerkelijke uitschieters in de data. Verder werd benadrukt om na te denken over het belang van de T2021. Een van de aanwezigen stelde: “Het is niet aan dit rapport om problemen op te lossen, maar om problemen te signaleren en uit te leggen wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes.” Op die manier biedt de T2021 kansen voor het beleid en beheer van het Schelde-estuarium.

Volgende stap: evaluatierapport

Alle informatie die tijdens de samenwerkdag is verzameld, wordt meegenomen bij het opstellen van het evaluatierapport. Daar wordt komende maanden aan gewerkt. Naar verwachting is het evaluatierapport eind juni 2023 klaar. We delen het rapport dan op onze website.

Man zit aan tafel en maakt aantekeningen
Flipover met aantekeningen over het dagprogramma
Vrouw maakt staand aantekeningen in haar notitieschrift
Hand met pen, maakt aantekeningen op vel
Vrouw kijkt naar een groot, opgehangen vel
Zeven mensen staan rondom een tafel waarop meerdere vellen papier liggen
Vellen papier op tafel met post-it erop geplakt
Vrouw maakt aantekeningen bij afgedrukte grafieken