04 april 2019

Stakeholders LTP-T aan de slag met systeemanalyse toegankelijkheid

Van plan van aanpak naar actie. En van een longlist met variabelen en dimensies naar een shortlist met prioritaire onderwerpen en vraagstukken voor de middellange en lange termijn. Dat zijn de stappen die de deelnemers van het Langetermijnperspectief Toegankelijkheid (LTP-T) tijdens de workshop van 15 maart jl. met elkaar hebben gezet. 

De tweede workshop van LTP-T werd wederom goed bezocht. Zo’n 20 vertegenwoordigers van zowel Vlaamse als Nederlandse overheidsorganisaties, Scheldehavens, vakorganisaties, natuurorganisaties, rederijen en nautische dienstverleners verzamelden zich in Roosendaal voor de ‘joint fact finding’ op het thema toegankelijkheid.

Twee mensen op de workshop plakken samen geeltjes bij een opdracht.

Kennisdeling via pitches

De workshop werd afgetrapt met zes pitches. In korte presentaties deelden de stakeholders met elkaar over welke kennis zij beschikken, welke trends en ontwikkelingen van invloed (gaan) zijn op de toegankelijkheid en welke aandachtspunten zij voorzien voor de periode tot 2050. De behoefte om binnen de nautische keten beter met elkaar te communiceren en samen te werken, klonk door in verschillende pitches. Een transparante planning en een goede onderlinge afstemming wordt als cruciaal gezien voor vlot en veilig scheepvaartverkeer.

Knelpunten toegankelijkheid

Naast de pitches stond ook de lange lijst met variabelen en dimensies die van invloed zijn op de toegankelijkheid van de Schelde op het programma. Na een brede inventarisatie tijdens de eerste workshop in november vorig jaar, was het nu tijd om per variabele de mogelijke knelpunten op korte, middellange en lange termijn in beeld te brengen. Na een half uur kleurde de zaal roze, gele en groene post-its. Tijdens een plenaire ronde gingen stakeholders met elkaar in gesprek over vragen als: Welke knelpunten worden er nu al opgepakt en welke nog niet? Welke inspanningen vraagt dit van de partijen? Ben je zelf als stakeholder al met bepaalde projecten bezig die van invloed zijn op dit knelpunt?

Drie mensen op de workshop denken na bij een flipover.

Indeling in categorieën

Tijdens de plenaire ronde zijn de geagendeerde knelpunten bij de verschillende variabelen ingedeeld in een categorie. Hiermee is gezamenlijk bepaald of en hoe het onderwerp terug zal komen in het verdere proces van LTP-T. De drie categorieën waren:

  1. Het betreft een knelpunt voor de korte termijn (periode tot 2025). Actie: voor zover het nog niet is gebeurd, signaleren en adresseren we het knelpunt aan de VNSC en/of de Permanente Commissie. Tenzij knelpunten ook verwacht worden in 2035, worden deze niet meegenomen in de systeemanalyse van LTP-T.
  2. Het betreft een (gedragen) knelpunt op de middellange of lange termijn. Actie: het knelpunt wordt opgenomen in de systeemanalyse en een conclusie wordt opgesteld. Hiervoor wordt bestaande informatie gebruikt.
  3. Het betreft een knelpunt voor de middellange of lange termijn waar nog te weinig informatie over bekend is, mogelijk discussiepunten over zijn en/of waar nog geen acties voor lopen. Actie: we organiseren een verduidelijkende workshop over dit onderwerp. Een conclusie hiervan wordt in het syntheserapport opgenomen. Tijdens de workshop van 15 maart zijn de onderwerpen ‘wettelijke proeftuin voor nieuwe initiatieven’ en ‘ligplaatsenbeheer’ in deze categorie geplaatst.

Hoe verder?

De indeling van de knelpunten in de categorieën geeft richting aan het verdere proces van LTP-T. Met de tweede workshop is de exploratiefase afgerond en gaat de groep nu de diepte in met themaworkshops. Deze zullen naar verwachting in mei en juni gaan plaatsvinden. Hierna is het weer tijd om gezamenlijk de balans op te maken. In het najaar van 2019 staat de afronding van de systeemanalyse op de planning. Houd vnsc.23g.io en de Scheldenieuwsbrieven de komende tijd in de gaten voor meer updates over LTP-T.