01 januari 2008

Wonen aan de Westerschelde

In dit rapport staat dat de commissie Natuurherstel Westerschelde onderzoekt of, en zo ja, welke alternatieve natuurherstelmogelijkheden er zijn voor ontpoldering van het Nederlandse deel van de Hertogin Hedwigepolder. Dit natuurherstel is onderdeel van de 600 hectare estuariene natuurherstel van de Westerschelde en betreft de uitvoering van de natuurherstelopdracht, gesteld in artikel 3, derde lid, van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams gewest, betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010
Schelde-estuarium.

De commissie is een onafhankelijke commissie, die onderzoekt welke mogelijkheden tot natuurherstel bestaan die kunnen worden uitgevoerd zonder landbouwgronden te moeten onteigenen en ontpolderen.
De commissie heeft de ruimte gekregen om tot het uiterste te gaan bij het verkennen van de ruimte die het Europese kader biedt, inclusief ecologisch goed onderbouwde mogelijkheden om het herstel van het Schelde-estuarium elders – buiten de Westerschelde – te realiseren.

Voor de alternatieven zijn enkele randvoorwaarden meegegeven. De natuurherstelmogelijkheden moeten voldoen aan de kaders van het Scheldeverdrag en aan de nationale en Europese natuur-, milieu- en waterwetgeving.
Daarnaast moet rekening worden gehouden met een aantal specifiekere randvoorwaarden.
De doelstellingen ten aanzien van het Natura 2000-gebied die
zijn opgenomen in het convenant tussen het Rijk en de provincie moeten in acht worden genomen. Ook moet de commissie haar voorstellen opstellen in overeenstemming met het plan van aanpak dat Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland heeft vastgesteld voor het Middengebied. Bovendien moeten de op 3 december 2007 aan de Tweede Kamer aangeboden petities van de Stichting Levende Delta, de petities uit Hulst en de bevindingen van de commissie
Maljers worden betrokken bij het onderzoek.

Ondertitel Alternatieven voor ontpoldering Hertogin Hedwigepolder
Auteur Adviescommissie Natuurherstel Westerschelde
Nummer SL-417
Fysieke vindplaats pdf op schijf
Trefwoorden commissie Nijperls natuurherstel maljers
Bestanden