12 december 2008

Vergunningsaanvragen Verruiming vaargeul Westerschelde

Voor het realiseren van de verdieping en verruiming van de vaargeul Westerschelde is de verkorte tracéwetprocedure in Nederland gevolgd. Op basis van het tracébesluit van juli 2008 kunnen de benodigde vergunningen aangevraagd worden. De coördinatiebepaling van artikel 20 van de Tracéwet is van toepassing op de verlening van de diverse vergunningen. Het betreft een aanvraag van een vergunning ingevolge de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet, een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet.

Voor het realiseren van de verdieping en verruiming van de vaargeul Westerschelde is de verkorte tracéwetprocedure in Nederland gevolgd. Op basis van het tracébesluit van juli 2008 kunnen de benodigde vergunningen aangevraagd worden. De coördinatiebepaling van artikel 20 van de Tracéwet is van toepassing op de verlening van de diverse vergunningen. Het betreft een aanvraag van een vergunning ingevolge de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet, een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet.