01 juni 2004

Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota Natuur

In het eerste van drie deelrapporten voor het aspect Natuur wordt het beoordelingskader behandeld en wordt een afbakening gegeven van de te onderzoeken effecten, het studiegebied en welke aspecten van de gehanteerde criteria zullen worden onderzocht.

3 deelrapporten :  

  1. Beoordelingskader en afbakening effecten, studiegebied en aspecten
  2. Huidige situatie natuur
  3. Effecten van alternatieven

De voorliggende rapporten vormen samen onderbouwing van de ecologische effectbeschrijving in het Strategisch MER. De kwaliteit van de natuur wordt uitgedrukt in drie beoordelingscriteria:

  • diversiteit natuur- en habitattypen 
  • diversiteit soorten 
  • natuurlijkheid 

 

Deze drie criteria vormen een weerspiegeling van de hoofdaspecten die uit het Nederlandse en Vlaamse water- en natuurbeleid naar voren komen.

In het eerste van drie deelrapporten voor het aspect Natuur wordt het beoordelingskader behandeld en wordt een afbakening gegeven van de te onderzoeken effecten, het studiegebied en welke aspecten van de gehanteerde criteria zullen worden onderzocht.
Het tweede deelrapport bevat de beschrijving van de huidig situatie voor de drie beoordelingscriteria voor Natuur. Allereerst wordt het studiegebied beschreven, waarna in de hoofdstukken 2, 3 en 4 de huidige situatie wordt beschreven.
In het laatste deelrapport worden allereerst de alternatieven en varianten die in dit effectenrapport zijn beschouwd op hoofdlijnen beschreven. Voor een gedetailleerdere beschrijving wordt verwezen naar de Kennisgeving (ProSes, 2003) en deelrapport Natuur 1 (Heinis e.a., 2004a). Het 3e deelrapport bevat verder de beschrijving van de effecten die maatregelen voor veiligheid (de Overschelde), toegankelijkheid (de verruiming van de vaarweg) en natuurlijkheid (voorbeeldmaatregelen voor natuurontwikkeling) hebben op de drie beoordelingscriteria voor Natuur.