19 februari 2014

S-32: Natura 2000 en relaties met onderzoekstraject LTV en vergunningenprocedures in Nederland

In de periode 2011-2013 is in het onderzoeksprogramma Veiligheid en Toegankelijkheid (V&T) veel kennis ontwikkeld over de grootschalige fysische processen die in het Schelde-estuarium van belang zijn. Dit onderzoeksprogramma vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de Lange Termijn Visie en de Ontwikkelingsschets 2010. De in diverse rapporten vastgelegde kennis is ook voor Natura 2000 aspecten relevant. Het kan vooral een belangrijke bijdrage leveren aan de uitwerking van het in de Natura 2000-terminologie genoemde kwaliteitskenmerk ‘estuariene dynamiek’. Waar het in Natura 2000 vooral gaat om het bereiken van gestelde doelen in termen van oppervlakte en kwaliteit van habitattypen en leefgebieden, is ‘morfologisch beheer’ in het V&T werk de sleutelterm.

Doel van deze notitie is om inzichtelijk te maken waar de raakvlakken tussen het onderzoeksprogramma V&T en het Natura 2000-traject zich bevinden en in hoeverre de twee trajecten wederzijds op elkaar zouden kunnen worden afgestemd.