11 oktober 2006

Richtlijnen verruiming vaargeul

De inspraakreacties en daarbij het advies van de Vlaams-Nederlandse Schelde m.e.r.-Commissie op de Startnotitie/Kennisgeving waren de basis voor de Richtlijnen.

De inspraakreacties en daarbij het advies van de Vlaams-Nederlandse Schelde m.e.r.-Commissie op de Startnotitie/Kennisgeving waren de basis voor de Richtlijnen. De Richtlijnen schrijven de opzet van het milieuonderzoek voor. Er wordt gekeken naar gevolgen van de verruiming voor de Schelde zelf, de natuur, en voor omwonenden en gebruikers van de Westerschelde: scheepvaart, landbouw, visserij en recreatie.

De verruiming en het onderhoud van de vaargeul vragen om een andere manier van werken met baggerspecie. Bij het storten van deze specie, terug in de Schelde, moet het typerende systeem van diepe en ondiepe geulen, platen, slikken en schorren in stand blijven. Ook mag de veiligheid tegen overstromen niet in gevaar komen. We onderzoeken nieuwe manieren van storten en hun effecten.