01 juni 2003

Reactienotitie – Wikken en wegen: vragen en antwoorden over de plannen van aanpak voor S-MER en MKBA

Nadat er consultatiesessies gehouden zijn over het Strategische milieueffectrapport (S-MER) en de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), is de zogeheten Reactienotitie opgesteld.

Tijdens de diverse sessies hebben maatschappelijke organisaties, belanghebbenden en betrokken overheden aanvullingen gegeven over de aanpak van het S-MER en de MKBA. De inhoud van de Reactienotitie bestaat uit methodologie, vastlegging definities o.a. nulalternatief en uitwerking hiervan per thema. Per gesprekspunt is aangegeven hoe ProSes met de gemaakte opmerkingen rekening zal houden. De resultaten zijn voor ProSes van essentieel belang. Bijlage 2 (Probleemstelling) vindt u hieronder.