16 april 2009

Reactie Bevoegd Gezag

Op de ontwerp-uitvoeringsbesluiten, welke op 12 december 2008 zijn gepubliceerd, zijn zienswijzen binnen gekomen. In de Reactie Bevoegd Gezag wordt ingegaan op de verschillende zienswijzen. Dit gebeurt op een geclusterde wijze, waarbij vragen over vergelijkbare onderwerpen bijeen gezet zijn voor beantwoording.