12 december 2008

Protocol flexibel storten – Kwaliteitsparameters

Voor de bijsturing in het kader van flexibel storten worden zogenaamde ‘kwaliteitsparameters’ gebruikt.

Voor de bijsturing in het kader van flexibel storten worden zogenaamde ‘kwaliteitsparameters’ gebruikt. Deze kwaliteitsparameters zijn afkomstig uit het Milieueffectrapport en de Passende beoordeling en hebben betrekking op:

  • De stabiliteit van het meergeulenstelsel;
  • Het behoud van ecologisch belangrijke gebieden;
  • De uitbreiding van laagdynamisch ondiep en droogvallend gebied langs de plaatranden.

De kwaliteitsparameters zijn een goede indicator van het natuurlijk systeem in de Westerschelde. Het flexibel storten kan worden toegepast als aan de criteria uit het protocol voor de kwaliteitsparameters, en aan het beslisproces beschreven in het Tracébesluit, is voldaan.