01 april 2004

ProSes Hoofdrapport Kostenopstelling t.b.v. MKBA en S-MER

Voor verschillende projecten, die in de Ontwikkelingsschets genoemd worden, zijn door de Bouwdienst van Rijkswaterstaat volgens de PRI-systematiek kostenopstellingen gemaakt ten behoeve van de MKBA en de S-MER.

De berekeningen zijn gebaseerd op globale ontwerpen van de verschillende projecten voor Veiligheid (Overschelde, Stormvloedkering te Oosterweel en de hieraangekoppelde dijkverhoging in Nederland), Toegankelijkheid (verruiming van de vaargeul) en Natuurlijkheid (concrete inrichtingsprojecten). Voor de Stormvloedkering te Oosterweel is ook een vergelijking gemaakt met de Vlaamse kostenopstelling in het kader van het Geactualiseerde Sigmaplan.