01 januari 2008

Overwegingen bij het Stroomgebiedbeheerplan Schelde

Nederland stelt uiterlijk 2009 een stroomgebiedbeheerplan voor het stroomgebied van de Schelde vast. In het plan komen de maatregelen te staan die Nederland in de periode 2010-2015 en daarna zal uitvoeren om aan de verplichtingen van de Europese Kaderrichtlijn Water te voldoen.
Het regionaal Bestuurlijk Overleg Schelde heeft dit rapport opgesteld om inzicht te geven in de belangrijkste informatie die in het stroomgebiedbeheerplan komt te staan en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen.

Auteur Projectbureau Kaderrichtlijn Water Schelde
Nummer SL-436
Fysieke vindplaats idem pdf op de site beschikbaar bij dossier KRW
Bestanden