14 oktober 2011

‘No-Regret’ Onderzoek, Milieu en Veiligheid

Op 16 april 2009 heeft de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) formeel de verkenning naar de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen afgesloten en besluiten genomen over het vervolgtraject. Er werd besloten dat de planuitwerkingsfase kan aanvangen, wanneer overeenstemming is bereikt over een Vlaams-Nederlandse kostenverdeling voor realisatie én Nederland voor haar deel zicht op financiering heeft én Vlaanderen zich bestuurlijk committeert aan haar deel.

In afwachting van de Vlaams/Nederlandse overeenstemming heeft de VNSC de opdracht van de projectgroep KGT vernieuwd teneinde de in de verkenning uitgevoerde onderzoeken te optimaliseren. Dit heeft voor een ‘range’ van mogelijke sluisalternatieven binnen het huidige sluizencomplex Terneuzen tot aanvullingen op het verkennende onderzoek uit de periode 2006 – 2008 geleid. Het verrichte ‘no-regret’ onderzoeksprogramma is onderverdeeld in het thema Milieu en Veiligheid en in het thema Economie en Financiën.

Binnen het thema Milieu en Veiligheid zijn de belangrijkste kennisleemtes gevuld, die zijn aangeduid in de second opinion op de milieutoets van de verkenningsfase: in het oppervlaktewateronderzoek zijn de hoeveelheden waterafvoer en de uitwisseling tussen zout en zoet water gemodelleerd; in het aanvullende bodemonderzoek zijn de hoeveelheid te baggeren grond voor de verschillende projectalternatieven en de mate van bodemverontreiniging daarvan geraamd. Daarnaast zijn in het veiligheidsonderzoek nog enkele leemtes m.b.t. de nautische en externe veiligheid gevuld en is een simulatie van een eventuele nieuwe zeesluis binnen het huidige sluizencomplex van Terneuzen verricht.