14 oktober 2011

‘No-Regret’ Onderzoek, Economie en Financiën

Op 16 april 2009 heeft de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) formeel de verkenning naar de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen afgesloten en besluiten genomen over het vervolgtraject. Er werd besloten dat de planuitwerkingsfase kan aanvangen, wanneer overeenstemming is bereikt over een Vlaams-Nederlandse kostenverdeling voor realisatie én Nederland voor haar deel zicht op financiering heeft én Vlaanderen zich bestuurlijk committeert aan haar deel.

In afwachting van de Vlaams/Nederlandse overeenstemming heeft de VNSC de opdracht van de projectgroep KGT vernieuwd teneinde de in de verkenning uitgevoerde onderzoeken te optimaliseren. Dit heeft voor een ‘range’ van mogelijke sluisalternatieven binnen het huidige sluizencomplex Terneuzen tot aanvullingen op het verkennende onderzoek uit de periode 2006 – 2008 geleid. Het verrichte ‘no-regret’ onderzoeksprogramma is onderverdeeld in het thema Milieu en Veiligheid en in het thema Economie en Financiën.

Het thema Economie en Financiën bestaat uit een verbetering van het verkennende transportonderzoek; een benchmarkstudie naar kostenramingen van zeesluizen; het opstellen van een ‘publiek private comparator’ (PPC); en verwerking van alle onderzoeksresultaten in een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA).