01 november 2005

Natuurprogramma Westerschelde

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Directie Regionale Zaken, i.s.m. het Project Natura 2000-doelen en ProSes2010.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Directie Regionale Zaken, i.s.m. het Project Natura 2000-doelen en ProSes2010.

In dit rapport wordt de door de provinciale Staten gevraagde onderbouwing voor de realisering van (minimaal) 600 ha estuariene nieuwe natuur langs de Westerschelde gegeven. In deze verantwoording is tevens de relatie gelegd met de thans in voorbereiding zijnde instandhoudingsdoelstellingen ingevolge de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Dit rapport heeft in positieve zin bijdragen aan de besluitvorming over de realisering van het Programma Natuurmaatregelen Westerschelde in de Statenvergadering van 7 oktober jl.