01 januari 2004

Natuurcompensatieprogramma Westerschelde 2003

Nederland en Vlaanderen hebben in 1995 een verdrag afgesloten inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde. Daarbij is tevens afgesproken van de natuurwaarden die verloren gaan t.g.v. de verruiming. Nederland draagt zorg voor de uitvoering hiervan, hoewel Vlaanderen een deel van de kosten voor haar rekening neemt. De compensatiemaatregelen zijn op advies van de Commissie Westerschelde in 3 categoriƫn projecten onderverdeeld:

A) buitendijks,
B) binnendijks en
C) kreekherstel / kwaliteitsimpuls van het Natuurbeleidsplan.

De uitvoering van deze projecten is geregeld in de Bestuursovereenkomst Natuurcompensatieprogramma Westerschelde. Door het ondertekenen hiervan op 27 februari 1998, hebben alle betrokken partijen, met uitzondering van de gemeente Borsele, zich hieraan geconformeerd. De natuurcompensatie zal wat betreft de categoriƫn A en B binnen 5 jaar gerealiseerd worden. De looptijd bedraagt maximaal 10 jaar. Voortvloeiend uit de bepalingen in de Bestuurovereenkomst wordt jaarlijks een voortgangsrapportage opgesteld.

Ondertitel voortgangsrapportage 2003
Auteur Berchum, A.M.(RWS); Adriaensen, M.A.M (DLG)
Nummer SL-139 idem pdf.
Fysieke vindplaats www.scheldenet.nl
Trefwoorden natuurnatuurcompensatie programmavoortgangsrapportage
Bestanden