01 april 2004

Mogelijkheden voor zeecultuur in nieuwe getijdennatuur langs de Westerschelde

In opdracht van ProSes heeft het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) in Yerseke onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor zeecultuur in voorbeeldgebieden voor nieuwe getijdennatuur langs de Westerschelde.

De onderzoekers tonen aan dat de onderzochte voorbeeldgebieden potenties hebben voor verschillende vormen van aquacultuur. Vanwege de condities (zoutgehalte en waterkwaliteit) scoren met name de Braakmanpolder, maar ook de Hellegatpolder en de Serarendspolder voor combinatie-teelten van zeekraalteelt en teelt van hangcultuurmosselen wordt het meest kansrijk geacht. De teelt kan echter ook worden uitgebreid met andere soorten, zoals zeepieren, kokkels en vissen. Het onderzoek past in het streven om nieuwe getijdennatuur langs de Westerschelde waar mogelijk mede dienstbaar te maken aan andere functies. Voor zeecultuur zijn de mogelijkheden daartoe in dit rapport verkend. In overleg met de provincie en de betrokken gemeenten en het Waterschap zal ProSes de onderzoekresultaten gebruiken bij de voorbereiding van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en de in deze schets te nemen besluiten over nieuwe getijdennatuur.