18 januari 2016

Memo bovenstrooms storten

De voorzitters van de projectgroep flexibel storten hebben aan Deltares gevraagd een korte nota te schrijven waarin de inhoudelijke achtergronden van de noodzaak stroomafwaarts te storten opnieuw worden bekeken. Hierbij wordt geen advies gevraagd of meer stroomopwaarts storten beter of noodzakelijk zou zijn, aangezien er ook maar beperkte stortruimte is in oostelijke macrocellen. Het gaat erom te bepalen of de beperking uit de vergunning om enkel in stroomafwaartse richting te verplaatsen beter kan wegvallen. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat dit memo alleen betrekking heeft op de Westerschelde, niet op de Zeeschelde en/of grensoverschrijdend verspreiden.

Ondertitel Mogelijkheid afwijken vergunningsvoorschrift flexibel storten
Auteur Marcel Taal
Uitgever Deltares
Bestanden