01 februari 2003

Maatschappelijke kosten-batenanalyses (consultatiedocument)

Op welke vragen kunnen de maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) antwoorden geven en voor welke elementen uit de Langetermijnvisie Schelde-estuarium kan een MKBA zinvol worden toegepast?

ProSes zoekt antwoord op deze vragen in het Consultatiedocument maatschappelijke kosten-batenanalyses. Het document is met de bij ProSes betrokken actoren besproken om tot een goede afbakening van de werkzaamheden te komen. De reacties zijn gepresenteerd in de Reactienotitie; wikken en wegen: vragen en antwoorden over de plannen van aanpak voor S-MER en MKBA.