01 november 2003

Kennisgeving Strategisch milieueffectenrapportage Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

Voordat de Ontwikkelingsschets 2010 wordt opgesteld, wordt er onderzoek verricht. Een belangrijk onderzoeksrapport is het Strategisch Milieueffectenrapport (S-MER).

Het S-MER is een rapport dat wordt opgesteld voorafgaand aan het nemen van besluiten. In het S-MER worden de milieueffecten beschreven van voorgenomen projecten en maatregelen. Een onderzoek naar alternatieven hoort daar ook bij.

Milieueffecten hebben betrekking op bodem, water, natuur, landschap, geluid, lucht, woon- en leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Het opstellen van het S-MER verloopt via een aparte procedure. De Kennisgeving is de formele start van die procedure. In de Kennisgeving maken de initiatiefnemers bekend welk onderzoek zal worden gedaan en welke projecten en maatregelen worden onderzocht.

Iedereen die zich betrokken voelt bij het Schelde-estuarium wordt uitgenodigd daarop te reageren. De onderbouwde inspraakreactie kan aanleiding zijn om de in de Kennisgeving voorgestelde aanpak en inhoud van het Strategisch MER aan te passen. De hiervoor gekozen procedure is afgeleid uit de Europese, Vlaamse en Nederlandse regels over de milieueffectrapportage. Het betreft een unieke grensoverschrijvende aanpak voor het gehele Schelde-estuarium.