01 januari 2003

Kennisgeving + samenvatting: strategische milieueffectenrapportage ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

Deze kennisgeving is de formele start van de procedure ter voorbereiding van het Strategisch Milieu Milieueffectenrapport (kortweg strategisch MER) voor het Schelde-estuarium. In de Kennisgeving maken de initiatiefnemers bekend welk onderzoek zal worden gedaan ter voorbereiding van het Strategisch MER. Na de inleiding volgt een vijftal hoofdstukken waarin de belangrijkste onderwerpen aan de orde komen; hoofdstuk 2 schetst voor welke problemen in het kader van de ontwikkelingsschets 2010 oplossingen worden gezocht, hoofdstuk 3 beschrijft de voorgenomen activiteiten, in de hoofdstukken 4 en 5 wordt beschreven welk effectonderzoek zal worden gedaan en waarom die keuzes zijn gemaakt en tot slot staat in hoofdstuk 6 de procedure beschreven die gevolgd wordt bij het opstellen van het Strategisch MER. In de bijlagen is extra informatie opgenomen waarnaar in de hoofdtekst wordt verwezen. Er zijn ook achtergronddocumenten die op de website van ProSes staan en daar kunnen worden gelezen of opgehaald

Ondertitel nota bij de start van de procedure / Consortium Arcadis- Technum
Auteur ProSes
Nummer SL-109
In opdracht van In opdracht van de Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes)
Te leen ja
Fysieke vindplaats ook een pdf van samenvatting en overzichtskaart beschikbaar in digitaal archief SIC
Bestanden