01 oktober 2004

Inspraakreacties op Ontwikkelingsschets en bijbehorende rapporten

In de periode van 15 september tot 15 oktober 2004 was inspraak mogelijk op de volgende documenten.

In de periode van 15 september tot 15 oktober 2004 was inspraak mogelijk op de volgende documenten:

  • Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, voorstellen voor besluiten;
  • Strategische Milieu-effectenrapport Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, hoofdrapport;
  • Verruiming van de vaarweg van de Schelde, maatschappelijke kosten-batenanalyse;
  • Natte natuur in het Schelde-estuarium, een verkenning van maatschappelijke kosten en baten;
  • Milieueffectrapportage voor de actualisatie van het Sigmaplan, niet technische samenvatting;
  • Maatschappelijke Kosten Batenanalyse voor de actualisatie van het Sigmaplan, conclusies op hoofdlijnen.

Door particulieren, bedrijven, belangengroepen, overheden en een enkele politieke partij werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een beargumenteerde reactie in te sturen of uit te spreken op een van de 7 inspraakavonden. Het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat heeft in totaal 153 inhoudelijk verschillende schriftelijke reacties ontvangen. Tijdens de hoorzittingen hebben 58 mensen ingesproken, waarvan overigens 22 ook een schriftelijke reactie hebben ingediend.

Het aantal reacties uit Vlaanderen was bijna twee maal zo hoog als het aantal Nederlandse reacties.Vooral de plannen voor overstromingsgebieden gecombineerd met natuurontwikkeling langs de Zeeschelde deden veel polderbesturen, gemeenten, boerenorganisaties en particulieren in de pen klimmen om hun ongenoegen en ongerustheid te uiten. Ook van Nederlandse zijde werd door diverse insprekers duidelijk twijfel geuit aan de uitvoerbaarheid van de voorstellen uit de ontwikkelingsschets. Het luik Natuurlijkheid wordt door een aantal partijen als te zwak beschouwd. Toch is er ook steun voor de samenhang van de voorstellen en de noodzaak om op de drie thema’s Veiligheid, Toegankelijkheid en Natuurlijkheid tot maatregelen voor 2010 te komen.

De resultaten van de inspraak zijn gebruikt bij het opstellen van de Ontwikkelingsschets, Besluiten van de Nederlandse en Vlaamse regering.

De schriftelijke en mondeling ingebrachte inspraakreacties zijn in het navolgende document samengebracht. Ook vindt u daar de verslagen van de hoorzittingen.