01 januari 2005

Fysische en ecologische kennis en modellen voor de Westerschelde

Het rapport bevat een inventarisatie van de beschikbare kennis en modellen in de keten van fysica naar ecologie.
Verder is in dit rapport aangegeven wat er op basis van de beleidskaders (Kaderrichtlijn Water, Vogel- en Habitaitrichtlijn en de Langetermijnvisie 2030) nodig is voor een goede afweging.
Dit rapport is becommentarieerd door een groot aantal deskundigen en kan dus gezien worden als een ijkpunt voor de wetenschappelijke kennis en beschikbaarheid van voorspellingsmodellen voor het Schelde-estuarium.

Ondertitel Wat is beleidsmatig nodig en beschikbaar voor de m.e.r. Verruiming Vaargeul?
Auteur Rijkswaterstaat, Zeeland, RIKZ, G.T.M. van Eck, J. Graveland, B.J. Kater, GJ. Liek, D.C. van Maldegem.
Nummer SL-169, idem pdf
In opdracht van In opdracht van Rijkswaterstaat Zeeland, Projectleider Harm Verbeek
ISBN Rapport RIKZ/2005.018
ISBN 90-369-3429-X
Te leen ja
Fysieke vindplaats pdf.
Bestanden