20 mei 2014

Extra – ecotopen in de Westerschelde

De ecotopenkaarten geven inzicht in het potentiële voorkomen van levensgemeenschepen in en vlak boven de bodem (Bouma e.a., 2005). Het is dus niet zo dat de aanwezigheid van een ecotoop een garantie biedt op de aanwezigheid van een bepaalde levensgemeenschap. De daadwerkelijke ecologische kwaliteit van een gebied kan door factoren worden bepaald die geen onderdeel zijn van het ecotopenstelsel. Dat kunnen factoren binnen het gebied zijn, zoals de hoeveelheid zwevend stof in het water, maar ook factoren buiten het gebied, bijvoorbeeld het broedsucces van trekvogels die in het gebied overwinteren.

Ondertitel LTV VEILIGHEID EN TOEGANKELIJKHEID
Auteur Arcadis
Bestanden